چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۴8 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ اینکه چگونه قیمت گذاشته و به چه قیمتی و… آیا قرار است تأمین اجتماعی بنگاه داری ال ا فرض کنید کند؟ مث شرکت مسافری رجا را به تأمین اجتماعی بدهند. اگر قرار است تأمین اجتماعیکه وابسته به دولت است شرکت مسافری رجا را ادارهکند، خود راهآهنکه بهتر اداره میکند. این چه کاری است که باید صورت بگیرد؟ اعتقادم این است که سیاستها که اب غ میشود، چون ال سیاستها ناظر بر فرایند نبوده، در بررسی طراحی فرایندها، وقتی وزارت اقتصاد و دارایی فرایندهای روشنی را ارائه میکند، آنها، جریان مرکانتیلیست حاکم، تمامشان بهموقع عمل میکنند و تمام این فرایندها را از کارکرد میاندازند و همهشان را ابتر میکنند. 84 84 . همان .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2