چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

اهلیت در خصوصیسازی تصمیم سازان جمهوری ال اس می در مقطعی بر آن بودند که نهادهای دولتی را به مهمترین افراد نزدیک به خود واگذار کنند، افرادیکه اهلیت داشته باشند. همین «اهلیت» بود که خصوصیسازی در ال جمهوری اس می را به یکی از ال طو نیترین پروژههای اقتصادی-سیاسی آن تبدیلکرده است، پروژهایکه هنوز هم ادامه دارد و چشماندازی بر پایان آن نیست. در سال ۱39۲ سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات، بهطور موازی، گزارشهایی دربارهی میزان خصوصیسازی در جمهوری ال اس می تهیه کرد که براساس آن تنها بین 5 تا ۱3 درصد از واگذاریهای صورتگرفته واقعا به بخش خصوصی رسیده است. ال درواقع، همهی ت شهای بیش از سی سال اخیر در این زمینه حداکثر به ۱3 درصد میرسد و اصل خصوصیسازی به سمت وسوی دار الحیت ص بودن و اهلیت داشتن افراد حقیقی و حقوقی میل کرده است. بنا به روایت مسعود نیلی، عدهای بر این باور بودند که باید اموال دولت به افرادی داده شودکه دارای ص حیت زم ال ال هستند . 85 البته او در جایی دیگر تأکید میکند که اصو در ال کشور ما همواره تصمیم دربارهی طرحهای بزرگکه نیاز به 85 . بهمن احمدی امویی ( )۱385 . اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی تهران:گام نو، ص .۲99

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2