چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱53 بهمن احمدی امویی میشود و میگوید از اینجا پولگرفته است، اما وقتی این موارد را در کشور نداشته باشید، حتما فساد خواهد بود، دست هرکسی باشد فرقی نمیکند. بهسمت فساد میرود، ولو اینکه پیشفرض این باشد که همهی ال مسئو ن ما خوب هستند. بدون نظارت همه فاسد میشوند، همچنانکه اتفاق افتاده و هر روز هم ابعاد آن بیشتر نمایان میشود. وقتی تمام بانکها و صنعت و بیمه را در دولت جمع کردید و هر نهادی که مازاد مالی ایجاد میکرده را در دولت بردهاید، از آنجا به بعد دیگر نمی توانید کاریکنید. فساد ریشه میدواند و پیش میرود. در این میان عدهای هم فکر میکنند آدمهای اهل را پیداکنیم و مؤسسات و بنگاهها را به آنها بدهیم. اینها از خودمان هستند و در روز مبادا میشود رویش ان حسابکرد. غافل از اینکه فساد که ریشه دواند، همینهایی هم که اهلیت داشتند و ازطریق همان اهلیت بنگاهها ر ا گرفتند، فاسد میشوند. تعارض منافع بین مدیران و و ابستگانشان نیز در این میان وارد عمل میشود و بیشازپیش شرایط را پرابهام و فسادزا میکند. این سرنوشت خصوصیسازی از نوع جمهوری ال اس می استکه در تمام این سالها شاهد آن بودیم. 87 دولت احمدینژاد رکورددار خصوصیسازی در ایران است، بهطوریکه در طول دورهی هشتسالهی رئیسجمهوری احمدینژاد ارزش سهام شرکتهای واگذارشدهی دولتی حدود ۱۰۲ هزار و 6۴۴ میلیارد تومان است. برای تصور بزرگی رقم خصوصیسازی در دولت احمدینژاد کافی است بدانیم این میزان حدود 333 برابر میزان خصوصیسازی در دولت هاشمی، ۴۱ برابر میزان خصوصیسازی در دولت خاتمی و نزد ی ک ۲٫5 برابر میزان خصوصیسازی در دورهی پنجسالهی دولت روحان ی است. تأکید برنامهی چهارم بر سرعتگرفتن روند خصوصیسازی، اب غ سیاستهایکلی ال اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، ورود بسیاری از شرکتهای بزرگ به فهرست شرکتهای مشمول واگذاری و اجرای طرح توزیع سهام عدالت ازجمله عوامل ی هستند که سرعت فرایند خصوصیسازی در دولت احمدینژاد را نسبت به دولتهای قبل و بعد از خود چندین برابر کرد. در این دوره سهام برخی از بانکهای مشهور دولتی، برخی از پا یشگاهها، صنایع ال مس، صنایع بزرگ فو الد، مخابرات ایران و بسیاری از شرکتهای بزرگ دولتی واگذار شد. طرح توزیع سهام عدالت برای توزیع متعادل ثروت و درآمد ازطریق واگذاری گستردهی سهام شرکتهای دولتی نیز یکی 87 .گفتوگوی شفاهی با مسعود نیلی، .۱398

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2