چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱5۴ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ دیگر از اصلیترین مؤلفههای تأثیرگذار بر میزان واگذاریها در دولت احمدینژاد است، بهطوریکه سهام عدالت حدود ۲7 درصد از واگذاریهای دولت نهم و دهم را شامل میشود. بااینحال، واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب رد دیون ازجمله انتقادهای بسیار مهم به روند خصوصیسازی در دولت احمدینژاد است. همچنین واگذاری سهام شرکتهای دولتی به شبهدولتیها یا خصولتیها یکی دیگر از انتقادهای مهم به روند خصوصیسازی در دولت احمدینژاد است که نهتنها در این دولت بلکه در دو دولت قبل نیز وجود داشت. براساس آمارها تا سال ۱39۴ حدود 6۱٫۲ درصد از واگذاریها در قالب خصوصیسازی را شبهدولتیها یا همان خصولتیها دشت کردهاند که به این لحاظ در کارنامهی دولت احمدینژاد، نقش خصولتیها پررنگتر از سایر دولتهاست. 88 برای بررسی میزان و اهمیت واگذاریهای صورتگرفته و نگاهی به خریداران آنها کافی است توجهی به وضعیت پاالیشگاه های کشور کرد. از چهارده پاالیشگاه موجود کشور تنها دو ال پا یشگاه آبادان و اراک در اختیار دولت و مابقی به بنگاههای خصولتی واگذار شده است: ال ال پا یشگاه وان شرکت ال پا یش نفت وان در سال ال ۱355 تحتعنوان مجتمع ال تقطیر وان زیر نظر پاالیشگاه شیراز با ظرفیت ۲۰ هزار بشکه نفت خام در روز مورد بهره برداری قرار گرفت. پس از ان ق الب ظرفیت این به الیشگاه پا 55 هزار بشکه رسید که خوراک 35 هزار بشکهای (نفت خام) پاالیشگاه توسط یک رشته خط لولهی دوازده اینچ از مخازن تأسیسات ال ال شرکت نفت ف ت قارهی وان و ۲۰ هزار بشکه میعاناتگازی پارس جنوبی تأمین میشود. هماکنون سهم دولت در این پاالیشگاه ۲۰ درصد است و بیش از 5۱ درصد سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است... . ال پا یشگاه شیراز این واحد با الیشی پا ظرفیت ۴۰ هزار بشکه در سال ۱35۲ به بهره برداری رسید. طبق طراحی خوراک نفت خام مورد نیاز بهوسیلهی یک خط لولهی ده اینچی به طول ۲3۰ کیلومتر از چاههای نفتی منطقهی گچساران تأمین میشود. عمدهی محصو الت .88 مهد ی عبداللهی ، «کارنامه ی مردود چهار دولت در خصوصیسازی»، فرهیختگان ۲8 ، مرداد .۱397

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2