چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱58 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ «ه.د.» خواهد بود، چون بدون پشتوانهی مالی بنگاه اقتصادی به او واگذار شدهکه روند آن معلوم نیست. نمایندگان کرمانشاه از ابتدا نسبت به این واگذاری اعتراض کردند و حتی موضوع را ازطریق کمیسیون انرژی در قالب تحقیق و تفحص پیگیری کردند که در همان زمان رأی ال آورد. بعد بی صورتگرفتکه این موضوع باید در کمیسیون اقتصادی مطرح شود که خوشبختانه اعضای این کمیسیون نیز رأی مثبت به این تفحص داده و درنهایت در صحن علنی نیز نمایندگان با این تحقیق و تفحص موافقتکرده و اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی است . آقای کرباسیان نسبت به این موضوع حساس شده و وزیر نفت نیز در جریان است. وزیر صنعت نیز موضوع را پیگیری میکند، ولی ما نمایندگان کرمانشاه مصر هستیم که پاالیشگاه کرمانشاه دولتی شده و یا بعد از قیمتگذاری بهصورت کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شود. ما اجازه نمیدهیم بیتالمال زیر پا گذاشته شود، حتی درصورت لزوم از مادهی ۲36 برای ارجاع تخلفات به قوهی قضائیه استفاده میکنیم. 90 اما علیرغم همهی اعتراضات،گویی زور دولت و مجلس به «ه.د.» نرسید و او صاحب پاالیشگاه کرمانشاه شد. ۴۰ درصد سهام شرکت نفت ستارهی خلیجفارس متعلق به شرکت ملی و الیش پا پخش فراوردههای نفتی (دولت)، 35 درصد شستا (شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی) و ۱۰ درصد صندوق بازنشستگی صنعت نفت و ۱5 درصد شرکت SPC اندونزیایی است. 91 ال شرکت پا یش نفت جی با سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (صددرصد سهامدار) در سال ۱38۲ تأس ی س گردیده است. این شرکت با ظرفیت اسمی ۱ میلیون و 8۰۰ هزار تن بهعنوان بزرگترین واحد تولیدکنندهی انواع قیر در منطقهی خاورمیانه میباشد. 92 .90 محمد نوراللهی، «افشاگری صفری درباره ی پشت پرده ی واگذاری پاالیشگاهکرمانشاه»، ایسنا ، 3 آبان .۱396 .91 «پیشرفت فاز یک پاالیشگاه ستاره ی خلیجفارس به ۴۴ درصد رسید»، ی ی ویژه منطقه اقتصادی انرژی پارس ۱۴ ، مرداد . ۱39۰ 92 . «معرفی شرکت»، شرکت پاالیش نفت جی (سهامی عام).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2