چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱57 بهمن احمدی امویی ارزش سهم پاالیشی دولت در بازار سرمایه ارزش سهم دولت (تومان) سهم دولت ارزش بازار (تومان) ال پا یشگاه رد ی ف 6۰۰ میلیارد ۲۰ 3 هزار میلیارد الوان ۱ 6۲۰ میلیارد ۲۰ 3 هزار و ۱۰۰ میلیارد شیراز ۲ ۲٫۰۴ هزار میلیارد ۱۰ ۲۰٫8 هزار میلیارد اصفهان 3 3٫5۴۰ هزار میلیارد ۲۰ ۱7٫7 هزار میلیارد تهران ۴ ۴٫۰8 هزار میلیارد ۲۰ ۲۰٫۴ هزار میلیارد بندرعباس 5 ۱٫8۴۰ هزار میلیارد ۲۰ 9٫۲ هزار میلیارد تبریز 6 خبرگزاری مهر ال پا یشگاه کرمانشاه احمد صفری، نماینده ی کرمانشاه: الیشگاه کرمانشاه در سال پا ۱393 برای رد دیون به نه بانک دولتی به قیمت ۱۱۰۰ میلیارد تومان واگذار شد.. . سؤال این است که چه اتفاقی افتاد که در سال ۱395 با تورم سا النه حداقل ۱۰ ت ا ۱5 درصد این با الیشگاه پا ۲۱۰ میلیارد تومان، آنهم با شرایط پرداخت دهساله یعنی با دو سال تنفس و بعد پرداخت بدهی در طول هشت سال آنهم اقساط ششماهه واگذار شد؛ آنهم در شرایطیکه این الیشگاه ماهی پا ۱ میلیارد تومان حلّال میفروشد. در محوطهی ال پا یشگاه سه تا چهار انبار وجود داردکه فقط یک انبار حدود ۱3 هزار قلم جنس در آن ذخیره شده است. ازطرفدیگر، این پاالیشگاه حدود چهل باب مسکونی ۱6۰ متری داردکه به طورکلی ارزش این خانهها و تمام مجموعههای خدماتی، ورزشی و رفاهی آن 3۰ میلیارد قیمتگذاری شدهکه ارزش آن بیشتر است. اتفاقات رخداده و پشت پردهی واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه ناشی از بیگری رئیس ال سازمان خصوصیسازی و کارشناسان مربوطه است. ما دراینباره مستنداتی داریم و معتقدیم در این راه د لبازی شده ال است. در زمان وزارت طیبنیا تمامی این موارد ذکر شد و حتیگفته شد که مجمع نمایندگان کرمانشاه با خصوصیسازی و فردی که به آن واگذار شده مشکلی ندارد، بلکه مشکل در نحوهی واگذاری است. در همان زمان به آقای طیبنیاگفتمکه افرادی همچون بابک زنجانی و شهرام جزایری مادرزاد ال اخت سگر و دارای فساد مالی نبودند. ما با رانت افراد بدبخت و سادهلوح را پیدا میکنیم و آنها را تبدیل به مفسد مالی میکنیم. حتی به آقای طیبنیاگفتم نفر سوم

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2