چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱6۰ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ «اهلیت» از کجا و چه زمانی وارد ادبیات اقتصاد سیاسی خصوصیسازی ایران شد؟ به نظر میرسد از همان ابتدا و به صورت نانوشته این اهلیت و اینکه چه کسی صاحب چه بنگاه و کارخانهای شود وجود داشته و درعمل اجرا میشده است. یکی از ویژگیهای نظامهای توتالیتر ال انق بی این است که مال خودسازی اموال عمومی و غارت منابع عمومی بهدست خودیها را هموار میکند. بااینهمه، آخوندی معتقد است در قانون چیزی به نام اهلیت وجود خارجی ندارد. اساسً ا چیزی به نام اهلیت در قانون خصوصیسازی نداریم. آنچه در پیش نویس اولیهی قانون خصوصیسازی بود و بعد که پیشنویس ثانویه درآمد و آن چیزی که از مجلس درآمد، واگذاری دومرحلهای را داریم. واگذاری دومرحلهای میگوید برای واگذاری بنگاه لزومی ندارد که حتما آن را به الترین قیمت با پیشنهادشده واگذار کنید، بلکه به بهترین پیشنهاد باید بنگاه را واگذار کنید. ا یک ال مث مناقصه برای انتخاب پیمانکار می گذارند، نمیگویند به کمترین قیمت، بلکهکسیکه می خواهد اجرا کند باید ثابت کند که نمونهی اجرایی، و الحیت ص تکنولوژی خوب و ال ال ا نیز این کار را اجرا ال ماشینآ ت زم را دارد و قب کرده است و به فناوریهای الزم دسترسی دارد و میتواند پشتوانهی مالی بیاورد؛ یعنی مجموعهی معیارهای فنی بهاضافهی قیمت. قانون مناقصه هم میگوید که باید به بهترین پیشنهاد کار را ارجاع بدهید و نه به کمترین قیمت. حتی اخیرا هم چیزی هم به نام دامنه دارند؛ یعنی اگر کسی بیاید قیمت را دامپ کند و قیمت غیرمعقولی بدهد، از دامنهی ال ا خارج میشود. میگویند مناقصه ک معلوم استکه این پیشنهادش دامپ است و باید خارج شود. این مفهوم در قانون خصوصیسازی هم هست که میگوید بگویید آقای خریدار اگر این بنگاه را خریدی چهکار میخواهی بکنی؟ بعد بگو که پشتوانهی مالیات چیست؟ برای تکنولوژی و نیروی انسانی و نوسازی ال ماشینآ تش می خواهی چهکار کنی؟ برای بازارش چهکار می خواهی بکنی؟ باید ببینید این خریدار با این بنگاهی که می خواهد بخرد چهکار میخواهد بکند؟ و بعدش هم قیمت و مسائل دیگر را بررسی کنید؛ یعنی قیمت بهاضافهی سایر پیشنهادها. این در قانون هست، ولی چیزی به مفهوم «اهلیت» که من بگویم یا دولت بگوید این آقا اهلیت دارد و این آقا اهلیت ندارد، در قانون وجود خارجی

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2