چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱6۱ بهمن احمدی امویی ندارد. تنها چیزیکه در قانون وجود دارد واگذاری دومرحلهای است. هم در اولی بود و هم در دومی. همین قانون جاری و چیزی که ا ن هست. در همین قانون ال هم واگذاری دومرحلهای وجود دارد. تا جاییکه میدانم «اهلیت» بعد از داستان واگذاری مخابرات به وجود آمد. در داستان واگذاری مخابرات دو شرکت بیشتر شرکت نکرده بودند: شرکت پیشگامان کویر یزد و شرکت اعتماد مبین ایرانیان. یک نظر این بودکه شرکت پیشگامانکویر یزد باید حذف شود. من نمیدانم چه کسی میگفت، ولی آنچه نهایتا به ما در شورای رقابت نشان دادند این بود که وزارت ال اط عات نامهای نوشته بودکه شرکت پیشگامانکویر یزد اهلیت ندارد. هنوز پاکت قیمت باز نشده بود، اماگفتند این شرکت ال ا نباید در رقابت اص شرکت کند. قبل از افتتاح پاکتهاگفتند که این شرکت اهلیت ندارد. این اولین باری بود که مفهوم اهلیت مطرح شد. من ازجملهکسانی بودمکه در شورای رقابتگفتم م ا اص الا مفهومی به نام اهلیت در قانون و آییننامهی اجرایی آن نداریم و شما به چه دلیلی میگویید کسی اهلیت ندارد؟ چند ماه بعد از آنکه این شرکت را بنا به استناد نامهی وزارت ال اط عات حذف کردند، آییننامهی خیلی گنگ و مبهم دیگری را تحتعنوان اهلیت تصویب کردند و به آن مجموعهای شرایط اضافه کردند. فکر میکنم مصوبهی هیئتوزیران بود. ولی تا قبل از آن چیزی به نام مفهوم اهلیت اساسً ا وجود خارجی نداشت. از آخوندی پرسیدم که آیا می خواستند با این اقدام وضعیت انحصاری برای خریدار ایجاد کنند تا دیگر امکان رقابت با او نباشد؟ او جواب داد: البته کار دیگری هم کردند، قبل از روز گشایش پاکتها، یک پاکت دیگر هم آوردند. کام الا غیرقانونی بود. چون دو هفته از زمان دریافت پیشنهادها گذشته بود و اص الا نمی شد پیشنهاد جدیدی ارائه داد. اینها دیگر همهاش ظاهرسازیهای بدتر بود و درنهایت شرکت اعتماد مبین ایرانیان را برنده اع الم کردند. سه سال، سه واگذاری عمده صورتگرفتکه به نظر من هیچکدامشان باروح ال سیاستهای اب غی رهبری سازگاری ندارد. 94 94 . بهمن احمدی امویی، « بازار مرکانتیلیستهای وطنی:گفت وگو با عباس آخوندی»، مشق فردا ، شماره ی ،۴ خرداد و تیر .۱399

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2