چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱67 بهمن احمدی امویی یفره ختگان گمان برخی از کارشناسان این استکه اختصاص ال د رهایی با قیمت یارانهای و خصوصیسازی درحالیکه همچنان دولتیسازی جریان دارد، ترویج و گسترش فساد است. در هیچ سالی در چهل سال گذشته، مبلغ بودجهی هزینههای عمرانی دولت کمتر از مبلغ درآمد ناشی از خصوصیسازی نبوده است؛ هرکسی از بیرون به آن نگاه کند میفهمد دزدی است. برای اینکه دولت اگر واقعا می خواهد خصوصیسازیکند، اموال خودش را نگاه میدارد و اموال جدیدی را که میخواهد بسازد به بخش خصوصی وامیگذارد؛ یعنی شرایط رشد بخش خصوصی و خصوصیسازی را ایجاد میکند تا افراد به دنبال ایجاد واحد های جدید باشند. مثل کاری که نسبتا در شبکهی بانکی انجام شد. بانکهای جدید هرچه تأسیس شد، از درون بخش خصوصی سر در آوردند. البته پیش از آن زمینه راه اندازی و آزادسازی شکلگیری نظام بانکداری خصوصی را ریلگذاریکرده بودند . این کارشناسان معتقدند که یکی از مکانیسمهای دزدی وجود امضاهای ال ط یی و رانتها استکه بخش خصوصی وفادار به حاکمیت را خلق میکند. شاه هم همینطور بود. سیاستمداران با یک شعار و با استفاده از نیروهای ال اجتماعی به با میروند، بعد می خواهند وابستگی خودشان به آنها را کم کنند،

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2