چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱66 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ ریال بود که صرفا 8 درصد آن تحقق پیدا کرد. در سالهای بعد و تا ابتدای روی کارآمدن دولت دهم (دورهی دوم ریاست جمهوری احمدینژاد) این درآمد پیشبینیشده هیچگاه از 3۰ هزار میلیارد ریال فراتر نرفت و اوج تحقق اهداف بودجهای در این زمینه 5۰ درصد بود که در سال ۱387 محقق شد، اما از سال ۱388 درآمد پیشبینیشدهی واگذاریها در سالهای مختلف از 3۲ هزار ت ا 65 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و میزان تحقق اهداف بودجهای در کمترین سال )۱388 ( معادل 6۱ درصد اهداف بودجه و در بیشترین سال ( )۱39۰ فراتر از اهداف بودجه و ۱58 درصد آن بود. 98 این بررسیها از نحوهی واگذاریها و تنوع خریداران نشان میدهد که بخش عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، بنیاد های عامالمنفعهی مذهبی و فرهنگی و علمی و نهادهای حکومتی و البی، انق عمدهترین برندهی فضای ناشی از آشفتگی نهادی در حوزهی خصوصیسازی بودند. در سالهای ۱38۴ و ۱385 مجموعهی ال عواملی مانند اب غ سیاستهایکلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، و رود بسیاری از شرکتهای بزرگ به فهرست شرکتهای مشمول واگذاری، اجرای طرح توزیع سهام عدالت و تدوین و اب غ قانون ال اجرای سیاستهایکلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱387 شتاب تازهای به خصوصیسازی داد. طبق آمار موجود، حجم خصوصیسازیهای دولتهای نهم و دهم بیش از 98 درصد کل خصوصیسازیهای انجامگرفته از سال ۱368 ت ا ۱397 را شامل میشود. 98 . پرویز صداقت، گزارش توسعهی انسانی ایران، شمارهی دوم.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2