چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱69 بهمن احمدی امویی انگلس میگفت تورم دزدی شبانهی دولت از جیب ملتها ال است. د ر ناگهان ۱۴ هزار تومان میشود، اما دولت آقای روحانی در دورهای ۲۰ ،۱5 و حتی 3۰ ال میلیارد د ر از منابع این مردم را به قیمت ۴۲۰۰ تومان به عدهای میدهد. اسمش را هم میگذارد دادن به مردم. ولی مردم که به این د رهای ارزان ال ال دسترسی ندارند. همانهایی این د رها را میگیرند که قرار است حامی سازنده و خالق خود باشند، اما دریغ از یک قدم حمایت. گرفتند و ال ب فاصله سر از ترکیه و کانادا و اسپانی ا درآوردند. یک طبقهی اجتماعی و پرنفوذ بو کشیدند و بهموقع در دستگاه آمدند و منابع را گرفتند. به همین دلیل، برخوردی که با فساد صورت میگیرد، جنگ طبقات در ال سطوح با است، چون میگوید این طبقه و افراد به تو وفادار بودهاند، اما به من وفادار نبودهاند. پس باید تا میتوانم آنها را ضعیف کنم و منابع را از آنها بگیرم و به کسانی بدهمکه قرار است حامیان خودم باشند. 99 مکانیسم سوم خصوصیسازی است. برخی از کارشناسان بر این باورند که خصوصیسازی در همهی دولتها بهانهای بوده برای حامیپروری. البته کموزیاد دارد، ولی در همهی دولتها، از آقای ال هاشمی تا ا نوبدون استثنا، با هدف طبقهسازی و حامیپروری در خصوصیسازی رخ داده است. اینکه دوسه برابر آن چیزیکه دارید خصوصیسازی میکنید و در همان لحظه دولتیسازی هم میکنید، هرگز برای من قابلفهم نیست. مکانیسمش چگونه است؟ این ال طوری استکه با د ر 7 تومانی یک فرودگاه یا یک ال کارخانه میسازید و با د ر 7۰ تومانی آن را می فروشید. ال ولی همان موقع که آن را میفروشید، د ر 7۰۰ تومان است. در ادامه و در مرحلهی ال بعد، دولت بعدی د ر 7۰۰ تومانی را تحویل میگیرد و به بخش خصوصی میفروشد، اما وقتی آن را می ال فروشد، د ر 7 هزار تومان ال است. دولت بعد د ر 7 هزارتومانی را ۱۴ هزار تومان میفروشد. مجموع ورودی درآمدهای داخلی و بینالمللی نفت در صد سال اخیر در اقتصاد ایران حدود ۴ هزار ال میلیارد ر د به قیمت امروز است، ولی آدرس بیشتر از ۲۰۰ تا 3۰۰ میلیاردش را ندارید، بقیهاش دزدیده شده، با همین سه مکانیسم. تقریبً ا صددرصد بانکهایی که در ایران تأسیس شدهاند از محل تورم ایجاد شدهاند و از محل تورم به این درجه از ثروت رسیدهاند. چرا؟ چون دولت انحصار و سیطرهای ایجاد کرده است . تمرکز این هم در دورهی احمدینژاد بود. یادتان است چطور اصرار داشت نرخ بهره را پایین ال بیاورد؟ این بهمنزلهی سا نه ۱5 تا ۲۰ اهدای ال میلیارد د ر هدیه به گیرندگان وام و به بانکهای خصوصی در ایران بود، چراکه بیشتر این بانکها مالک ال ام ک هم هستند. همین کاری که در مؤسسات مالی کردند. بانکی با مبلغ مختصری تأسیس میکنند، سپردههای مردم را جمع میکنند و بعد یکدفعه آن اتفاق میافتد، چون 99 . گفت وگوی شفاهی با سعید لیالز، .۱398

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2