چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱7۰ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ دولت سرکوب مالیکرده و اجازه نمی دهد سپردهی مردم در جایی شکل بگیرد. در بازار ال ربا هم او بسیار نامطمئن است و مردم میترسند که بروند، ثانیا رسما حرام است و برخورد میشود و هرکسی که ربا بگیرد با او برخورد میشود و نمی گذارند. از اینطرف هم ماشین پمپاژ نقدینگی تولید و چاپ پول را بدون توقف و به صورت شبانهروزی پی میگیرد و پولها را به این کانالی که دولت برایشان کنده سوق میدهند. چرا آقای احمدینژاد روی پایین آوردن مصنوعی قیمت تمامشده و فروش پول اصرار داشت؟ ازیک طرف نرخ تورم را خودت با بردی و ال ازطرف دیگر سرکوب مالی کردی و نمی گذاری مردم با بیرونکار کنند. درنتیجه، همهی پولها و سپردهها درحالیکه دارد از ارزشش کم میشود، به شبکهی بانکی میرود. در عالم واقعیت ارزشی که از پول کم میشود به بهشت که نمیرود، به کجا میرود؟ به جیب آنکسی که وام گرفته است . آن کسیکه وامگرفته کیست؟کسیکه آقای احمدینژاد دستور داده بود بدون وثیقه به او و ام بدهید. درنتیجه، وقتی دولت آقای احمدینژاد تمام شد میزان معوقات شبکهی بانکی از ۴ د ر به ال میلیارد ۱۰۰ ال میلیارد د ر رسیده بود. در چهار سال اول دولت احمدی نژاد، میزان معوقات مالی ۲5 برابر کل تاریخ بانکداری ایران شده بود. این پول از کجا بیرون آمده بود؟ از جیب سپردهگذاران و مردم. به کجا رفت؟ به جیب طبقهی جدید اجتماعی که دولت خلق کرده است. چرا بانکها یکباره قارچ گونه رشد کردند و هر روز هم تقاضا برای ایجاد آنها زیاد بود و برای گرفتن مجوز در صف می ایستادند. نصفشان در دولت آقای احمدینژاد تشکیل شد. آقای نوربخش میگفت من تا زندهام به دولتیها و شبهدولتی مجوز تأسیس بانک نمیدهم. ولی بعد از آن این سد شکسته شد. خود آنکاری همکه نوربخش میکرد، اگر می خواست مثل این باشد، دزدی بود. ولی دز دزدی در آن دوره خیلی کمتر بود، چون این سرکوبها در آن نبود. طبقهسازی از این روشنتر؟ ظرف پنج سال حدود 96 ال میلیارد د ر ثروت خلق کردند، فقط ازطریق معوقات بانکی، نه ازطریق LC هاییکه باز کردند و جنس آوردند، و نه ازطریق وامهای ارزی که گرفتند و پس ندادند. فقط و فقط ازطریق وامهای ریالی که گرفتند و پیش خودشان نگه داشتند. 96 میلیارد دالر. 100 100 . همان.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2