چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

مولدسازی آخرین میخ تابوت خصوصیسازی درنهایت و در سال ۱۴۰۰ و با روی کارآمدن دولت سید ابراهیم رئیسی و یکدست شدن تمام حاکمیت، درست براساس آنچه آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری ال اس می، می خواست ، آخرین فرمان برای ادامهی روند «مال خودسازی اموال عمومی و تولید طبقهی وفادار به حاکمیت» صادر شد. در راستای تحقق اص الح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تأکید رهبر معظم انق ب بر ال تشکیل هیئت مورد اعتماد رؤسای سه قوه بهمنظور فروش و مولدسازی داراییهای دولت در جلسهی ۱399٫9٫۴ ب ا اعضای شورایعالی هماهنگی اقتصادی. بدین وسیله متن زیر به تصویب شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید: -۱ با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری اموال مازاد دولتی هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت کلیهی دستگاهها، سازمانها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعهی دولت، ازجمله: وزارتخانهها، مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمهی دولتی و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2