چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱7۴ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ ال جمهوری اس می ایران، ال سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اس می ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پا و الیش پخش فراوردههای نفتی ایران و دیگر شرکتهایی که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت یا موارد فوق استکه در این مصوبهی هیئت نامیده میشود، مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیسجمهور (رئیس هیئت)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیئت)، رئیس سازمان برنامه وبودجه ی کشور، وزیر کشور، وزیر راه وشهرسازی، یک نماینده ازطرف رئیس مجلس شورای ال اس میویک نماینده ازطرف رئیس قوهی قضائیه، بهمنظور انجام وظایف مندرج در بند ۲ تشکیل می گردد. تبصره: دبیرخانهی حیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود. -۲ وظایف و اختیارات هیئت به شرح ذیل است: -۱-۲ شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیینتکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش های مختلف، ازجمله: واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی ؛ -۲-۲ تصویب مازادبودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ -3-۲ تعیین تکلیف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) نیمهتمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش های مختلف، ازجمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرحها و حذف طرحهای فاقد توجیه! -۴-۲ رفع موانع (حقوقی، اطالهی فرایندها، مستندسازی ام ک فاقد ال سند، تغییر کاربری و…) و ایجاد ال هماهنگی زم میان دستگاههای اجرایی و نظارتی در زمینهی واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت بهمنظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجهی سنواتی از این محل؛ -5-۲ تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری داراییهای مشمول این مصوبه ؛ -6-۲ تصویب آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با این مصوبه ، ازجمله: جزئیات شیوههای شناسایی، قیمتگذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیرمنقول و پروژههای نیمهتمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه وبودجه کشور .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2