چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱6 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ خصوصیسازی شامل آزادسازی یا ا ال مقرراتزدایی و ورود به فعالیتهایی استکه قب در انحصار بنگاههای دولتی بوده و ورود بخش خصوصی به آن توسط قوانین و مقررات مختلف محدود شده است... . دولتها در هر دو گروه کشورهای توسعهیافته یا درحالتوسعه (به طور اعم) در چارچوب تعاریف و مفاهیم فوق، اهداف ذیل را در امر واگذاری فعالیتهای اقتصادیشان به بخش خصوصی دنبال میکنند: الف) رهاکردن بودجهی دولت از فشار مالی شرکتهای دولتی، مانند الزامات کمکهزینه و الزامات پرداخت بدهی؛ ب) افزایشکارایی شرکتهای تحت مالکیت دولت؛ ج) گسترش مالکیت در بخش خصوصی و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی؛ د) توسعهی بازارهای سرمایه در اقتصاد و هدایت پس اندازهای مردم بهسوی فعالیتهای تولیدی؛ ه)کاهش درجهی فعالیت انحصاری در اقتصاد و ایجاد رقابت بیشتر. واژ ه ی خصوصیکردن و خصوصیگرایی برای اولینبار در زبان انگلیسی در سال ۱983 در فرهنگ لغت دانشگاهی جدید وبستر چاپ و رسما تصویب شد. از واژهی خصوصیکردن معانی متفاوتی به ذهن خطور میکند. یکی از طرق تبیین معنی این واژه ارتباط دادن آن با فعالیتها و اقدامات دولت در جهت تأمین کا ها و ال خدم ات است. ام ا کاربرد واژهی خصوصیسازی برای فروش داراییهای بخش عمومی پدیدهی بارز ده ه ی ۱98۰ است... .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2