چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱7 بهمن احمدی امویی مقایسهی ویژگی های رفتاری بنگاه های دولتی و خصوصی ویژگیهای رفتاری بنگاه بخش خصوصی بنگاه بخش دولتی ۱ . رفتار مالی دارای خودمختاریکامل وابستگیکامل یا حداقل زیاد به بودجهی دولت ۲ . اهداف تجاری روشن و مشخص مبهم ، متعدد و متضاد 3 . سودآوری اصلی ترین هدف بنگاه به دلیل وجود اهداف اجتماعی تأکید بر آن اندک و زیان دهی بنگاه توجیه میشود. ۴ . استقالل عملیاتی وجود استقالل عملیاتیکامل تحت تأثیر عوامل برونزا، به ویژه عوامل سیاسی در تصمیمگیری های عملیاتی 5 . ضوابط ارزیابی عملکرد استفاده از معیارهایی مانند حجم تولید، میزان فروش، هزینه های تولید، قیمت تمامشده تأکید بر عواملی مانند سطح اشتغال، تثبیت قیمت ها، میزان سرمایهگذاری و مدنظرقرارندادنکارایی عمومی 6 . رقابت پذیری مواج ه ه با رقابت شدید رقبای داخلی و خارجی مصون از رقابت به دلیل وجود قوانین و مقررات حمایتی نگرشیعلمی فصلنامه نی نو ی ها یبازرگان ، آذر و دی ۱۴۰۰

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2