چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱78 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ دولتی را در این میان اولویت بدهند ، تعدادی به نظامیان و نهاد های امنیتی و انتظامی تمایل نشان دادند، برخی نهاد های عمومی چون بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام،کمیتهی امداد و بنیادها و نهاد های فرهنگی را محق در دریافت این واگذاریها دانستند و برخی هم نیروهای ال انق ب و دارای اهلیت را برای دراختیارگرفتن بنگاهها و مؤسسات دولتی اولیتر دانستند. همهی این روشها با آزمون وخط ا عملیاتی شد و سرانجام پدیدهای به نام خصولتی در اقتصاد ایران سر بر آوردکه امروز تبدیل به یکی از معض الت اقتصاد ایران شده است. هانا آرنت در جلد سوم کتاب وعناصر ی ها خاستگاه تر ی توتال تی حاکم مینویسد: حاکم توتالیتر مانند فاتحی بیگانه به گنجها و ثروت های کشور خود تنها بهمنزلهی منبع غارت مینگردکه به او امکان میدهد برنامههای جنبش برای فتح جهان را به پیش راند. او فقط به همین متعهد است و این یعنی هیچ ملت، مردم و سرزمینی این بهرهکشی چپاولگرانهی نظاممند را پایانی نمینهد. این فرایند هیچ درجهی اشباعی نمی شناسد، زیرا در اصل میتواند بهحدی نامتناهی استمرار یابد. بنابراین، حاکم توتالیتر از فاتح بیگانه بدتر است، بهگونهای استکه انگار از هیچ ج ا نیامده است و کارهای چپاولگرانه و تجاوزگرانهاش درنهایت به سود هیچکس نیست… فساد ساختاری در کشورهایی چون جمهوری ال اس میکل حیات اجتماعی را قبضهکرده و بر آن مسلط شده است. دوگانگی خستهکننده، ویرانگر و فاسدکنندهی زندگ ی اجتماعی نه فقط ال طو ن ی و همگانیشده بلکه بهصورت شیوهی رسمی و مسلط زندگی درآمده است. در این شرایط جریان زندگی در قانونها، تبلیغات و احکام رسمی، روزنامههای روی دکهها و… در یک طرف و بهصورتی جریان دارد و آنچه در عمل روزمره و در تمامی عرصههای زندگی و حتی خلوت فردی بهطور واقعی اتفاق میافتد، یعنی جریان عملی و واقعی تحصیل و پژوهش تا استخدام و انتصاب به پست های مدیریتی، ادارهی یک کارخانه تا تصمیمگیری دربارهی ا ال امور مالیاتی بهنحو دیگری و کام متضاد با شق اول جامهی عمل به خود میپوشد و اتفاق میافتد. زندگی سایهای یعنی بیرون کشیدن قانون، تبلیغات و احکام رسمی از عرصهی واقعی زندگی و جدایی افتادن بین زندگی شفاهی و

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2