چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

پیوستها پیوست اول: « قانون حفاظت و توسعه ی صنایع ایران»، روزنامه ی رسمی ، ۱۰ تیر .۱358 پیوست دوم: «متنکامل الیحه ی قانونی اجرای سیاست های ابالغی اصل ، »۴۴ خبرگزاری فارس ۱9 ، دی .۱385 ال پیوست سوم: « یحهی اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی»، یای د ن اقتصاد ۱۴ ، مرداد .۱386 پیوست چهارم: «قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، 8 بهمن .۱386 پیوست پنجم: وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساس ی دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهایکلی اصل ۴۴ قانون اساسی بسمه تعالی

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2