چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱8۲ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ مجموعه اقداماتی که طی نزدیک به سه سال از ابالغ قانون اجرای سیاستهایکلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی صورتگرفته است را میتوان در سه محورِ؛ اقدامات ناظر بر تکالیف مربوط به تهیه و تصویب مقررات اجرایی قانون، ای جاد ساختارها و نهادهای جدید و اقدامات ناظر بر تکالیف د ستگاههای اجرایی طبقه بندی نمودکه به طور خالصه به آن ها اشاره میشود: محور اول: تهیه و تصویب مقررات اجرایی قانون: تهیه، تدوین، تصویب و یا ارسال برای تصویب مراجع مربوط از جمله تکالیفی است که به موجب قانون بر عهده وزارت اموراقتصادی و دارایی نهاده شده استکه در این ارتباطکلیه تکالیف عملیاتی شده است. اقداماتکلی مربوط به ای ن محور شامل بندهای ذیل است: الف - مقررات اجرایی مصوب هیئت وزیران: ب ا توجه به تعدد مقررات اجرایی برعهده دولت، هیئت وزیران به استناد اصل ۱38 ( ) قانون اساسی طی مصوبهای اختیارات خود را برای تصویب آیین نامههای اجرایی قانون ی ادشده، به کارگروهی مرکب از هشت نفر از وزرا تفویض نمود. ای ن کارگروه نیز پس از برگزاری جلسات متعدد، از ۲۰ مورد مقررات اجرایی موردنظر قانون، تمامی موارد را تصویب نمودهکه تاکنون ۱9 مورد از سوی دولت ابالغ شده است. ب - مقررات اجرایی مصوب شورای عالی اجرای سیاستهایکلی اصل ( )۴۴ قانون اساسی: تصو ی ب تعداد ده ( ۱۰ ) مورد مقررات اجرایی بر عهده شورای عالی اجرای سیاستهایکلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی بودهکه تمام موارد تصویب و ابالغ شده است. در عین حال شاخصهای اجرایی تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ ( ) قانون اساسی نیز توسط این شورا تصویب و ابالغ شده و اقدامات دستگاه ها براساس این شاخص ها قابل ارزیابی است. عالوه بر موارد فوق سیاستها و خط مشیهای اجرایی سا یز النه ن از سو ی شور ای مذکور ابالغ شده و به موجب آن دستگاه ها موظف شدهاند برنامهها و سیاستهای خود را براساس محورهای مندرج در این تصویب نامه تنظیم نمایند.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2