چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱88 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ سیاستگذاری، برنامهریزی کالن و هدایت و نظارت واگذاری امور اجرائی به واحدهای استانی. ه - ال عدم گسترش تشکی ت دولت با تأکید بر کوچکسازی دولت از سطوح پا ئی ن ال هرم تشکی ت از طریق تجمیعکلیه فعالیتهای مربوط به یکوزارتخانه (به جز شرکتهای مستقل) درسازمان استانی واحد. براساس این ضوابط باید ترتیبی اتخاذ شودکه: -۱ امور انرژی، -۲ امورکشاورزی، دام، توسعه و عمران روستائی، -3 امور صنعت و معدن، در سه وزارتخانه تجمیع شود. دولت موظف است به منظور تحقق این ماده، عناوین وزارتخانهها و سازمانهای مستقل را همراه با حدود مأموریتها و اختیارات هریک از آنها و تبییناعمال حاکم یت و اعمال تصدی در حیطه فعالیت هر دستگاه و نحوه تحقق آن ها همراه با پیشبینی زمانبندی مناسب برای تحقق آن در طول سال اول برنامه سوم تنظیم و ظرف یک ماه اقدامات قانونی الزم معمول شود. ماده -۴ به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروریاست در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آن ها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی،به دولت اجازه داده م ی شود نسبت به واگذاری، انحالل، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، یب الح و تصو اص اساسنامه شرکتها، تصویبآییننامههای مالی و معام تی، ال تصویب آییننامههای استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجائی و انتقال وظایف، نیروی انسانی،سهام و دارائیهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آن ها با رعایت موارد ذیل اقدامکند: الف - شرکتهای دولتی در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی شده و ز ی ر نظر وزارتخانه ذیربط در چارچوب اساسنامه مربوط ادارهمیشوند.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2