چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱87 بهمن احمدی امویی برنامههایکلی پیش رو: - برنامهریزی و انجام اقدامات الزم به منظور تحقق تکالیف تعیین شده در تصو ی ب نامه سازماندهی فعالیتهای فرهنگی برای نهادینه نمودن این موضوع در میان دستگاههای اجرایی وآحاد جامعه - شناسایی راهکارهای تقویت و توانمندسازی بخشه ای خصوص ی و تعاونی از ال طرق مختلف و ت ش برای تهیه ال ساز و کارهای اجرایی زم نظیر پی شنهاد درج احکام موردنظر در قوانین و مقررات برای توانمندسازی این بخش - اطالع رسانی از طریق همایشها، رسانههای عمومی، جراید و خبرگزاریها، سایتهای اینترنتی و سایر روشه ای ال اط ع رسانی برای آگاهی بخشیدن به فعاالن بخش خصوصی و تعاونی درباره ظرفیتها و فرصتهای نهفته در سی استه ای اب ی الغ اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی و معرفی ابعاد جدید قانون - همکاری در تهیه مصوبات و مقررات اجرایی بخش تعاونی در چارچوب قانون اجرای سیاستهایکلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی و همچنین ایجاد نهادهای جدید بخش تعاون با هدف دستیابی به سهم ۲5 درصدی این بخش در اقتصاد. مفاد مواد قانونی مربوط به خصوصیسازی در برنامه سوم توسعه ماده -۲ به منظورکاهش تصدیها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامهریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم،دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصالحات ساختاری الزم را با رعایت موارد زیر در ال تشکی ت دولت به عمل آورد: الف- رعایت اصل ارتباط، پی وستگی، همبستگی و تجانس وظایف. ب- تجمیع فرایند انجام هر فعالیت در سازمان واحد و هدف گرا نمودن فعالیتها. ج - حذف واحدها و سازمانهای غیرضرور و حذف وظایف موازی و مشترک دستگاهها. د- رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود نمودن وظ ای ف و مأموریتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبههای اعمال حاکمیت،

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2