چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱93 بهمن احمدی امویی حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائیو سازمان برنامهوبودجه بهتصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده -۱6 رعایت اولویتهای زیر در شیوه فروش سهام شرکتهای موضوع این قانون الزامی است: الف - فروش سهام شرکتهای کوچک به کارآفرینان و اشخاصی که از مدیریت توانمند برخوردارند. ب - فروش سهام شرکتهای متوسط حسب مورد، به گروهها، تعاونیها و تشکلهای تخصصی - تجاری. ج - فروش سهام شرکتهای بزرگ با حفظ سهامکنترلکننده مدیریت، به عموم مردم. تبصره - اعط ای سهام ترجیحی با اولویت به کارگران و کارکنآن همان واحد مد نظر قرار میگیرد. ای ثارگران و سایر کارگران وکارکنان دولت درشرایط مساوی از اولویت برخوردارند. آئیننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد هیئت عالی واگذاری بهتصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده -۱7 دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام، واگذاری مدیریت و اجاره و چگونگی فسخ قراردادها به تصویب «هیأت عالیواگذاری» میرسد. ه ی ئت مزبور باید در دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد: الف- تعیین میزان تعهدات خریدار در مورد اشتغال، برنامه تولید، تعهد سرمایهگذاری جدید، اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست، اجتناب از برخ ی اقدامات محدودکننده تجاری و نظایر آن. ب - نحوه اعمال تخفیفهای متقابل در قیمت سهام از طرف دولت درقبال تعهدات خریداران با توجه به آییننامه موضوع بند " و «ماده ( ۱۴ ) اینقانون. ج - محاسبه تأثیر تعهدات مالیاتی در قیمت فروش سهام. د- تعیین شرایط فسخ قرارداد در متن قرارداد، برای طرفین. ه - محاسبه تأثیر ضوابط، ظرفیت و اعتبار و تعهد و تضمین در امر انتخاب خریداران. ماده -۱8 دولت میتواند با رعایت اصول چهل و سوم ( ۴3 ) و چهل و چهارم

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2