چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱9۲ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ اسام ی مزبور از سوی وزارتخانه ذیربط و یا وزارت اموراقتصادی و دارائی و ارائه آن به هیئت وزیران جهت تصویب، متضمن برنامه زمانبندی موردنظر و عیت الم روش فروش با توجهبه وض مشخص، حسب مورد و اع بازار. ب- تهیه برنامه ساالنه فروش، انح ل یا ال ادغام شرکتها در چارچوب مصوبات هیئت وزیران و تدوین و تبیین سیاستها و خط مشیهای اجرائی زم. ال ج - نظارت بر فرآیند واگذاری و ارائه گزارشهای نظارتی شش ماهه به رئیسجمهوری ومجلس شورای اس می، ال شامل تجزیه و تحلیلها، بررسینقاط قوت و ضعف و بازخوردهای فرآیند و راهکارهای پیشبرنده. د - سازماندهی فعالیتهای فرهنگی - تبلیغاتی برای امر واگذاری. ه- پیشنهاد آییننامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام درموارد ضروری به هیأتوزیران. و - اعمال شیوههای قیمتگذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران در چارچوب آییننامه مصوب هیئت وزیران. ز- تصویب دستورالعملهای مربوط به اولویتهای فروش سهام شرکتهای قابل واگذاری، حسب پیشنهاد دبیرخانه. ح- تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام و قرارداد واگذاری. ط- تصویب ال ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و یا کا ی موضوع ماده ( ۱8 ) ای ن قانون، بنا به پیشنهاد دبیرخانه. ی- تصویب ضوابط، ظرفیت و اعتبار، تعهد و تضمین، به منظور تسهیل امر انتخاب خریداران سهام، حسب پیشنهاد دبیرخانه. ماده -۱5 دولت موظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصیسازیاقدام نماید. سهام آن دسته از شرکتهایی که توسط هیئت عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمانبندی واگذاری آن ها مشخص شدهاست از طرف شرکتهای مادر تخصصی به منظور طی مراحل واگذاری به این سازمان وکالتا ارائه خواهد شد. آییننامه اجرائی این ماده و تغییرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2