چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۲7 بهمن احمدی امویی تمرکز قدرت و ثروت در دست دولت و حاکمیت تغییری رخ نداد؛ فقط افراد جدیدی این نقش تاریخی را بر عهده گرفتند. در ایران، حتی با وجود انق الب مشروطه و انق الب ،۱357 لزومً ا ساخت ار متمرکز قدرت و سیاست تغییر نکرد و همچنان با همان تمرکز قدرت سیاسی مواجهیم. هرچند این تمرکز در دورههایی تضعیف شد، هرگز از بین نرفت. به نظر او، بعد از شهریور ۱3۲۰ این تمرکز تضعیف شد، ولی به تدریج بعد از سال ً۱3۴۲ مجددا شکل گرفت، مخصوصا از اواخر دههی ۱3۴۰ و اوایل ۱35۰ که تمرکز فراگیر اقتصادی و سیاسی به وجود آمد. آخوندی شکل سنتی تمرکز را در دستگاه سلطنت و بازار میبیند. در نوع مدرن تمرکز که در زمان شاه ایجاد شد طبقهی صنعتگر جدیدی به وجود آمد که ازجهت پایگاه اجتماعی، رفتاری، هنجارهای اع تقادی، سبک زندگی و نوع کسبوکار با بازار سنتی متفاوت بود، ولی همچنان متحد استراتژیک سلطنت باقی ماند. درواقع، سیاستهای اجتماعی و اقتصادی شاه آنها را ایجاد کرده بود و با او هم مرتبط شدند. هدف این تغییرات این بود که پایگاه اجتماعی رژیم از مالکان، بازار و بازاری های سنتی بهسمت نیروهای جدید و بخش صنعتی تازهایجادشده برود. پرسش اساسی این است: آیا انق الب ۱357 توانسته بود تمرکز ساختار اقتصادی و سیاسی رژیم گذشته را حذفکند یا اینکه مجددا آن را بهشکل تازهای بازتولید کر د ؟ ً مخصوصا توسط بازاریهاکه در دورهی قبل دچار بی مهری بودند و حذف شدند . آخوندی در پاسخ میگوید: تصور من این است که بخش عمدهی آن وضعیت بازتولید شد. میبینید که حضورگروههای سیاسی بازار سنتی در فرایند ال انق ب و همچنین در نهاد های بعد از ال انق ب خیلی پررنگ بوده است و تا همین ال ا نوبعدازچهل سال، این حضور و مؤثربودن در ساختار اقتصاد سیاسی کشور همچنان با قوت پیش میرود و عمل میکند. ۱۱ بازاریها تقریبا در اولین روزهای بعد از ال انق ب تمام نهاد های اقتصادی را گرفتند. ۲7 بهمن ،۱357 یک هفته بعد از ال انق ب، اتاق بازرگانی را به تصرف 11 . بهمن احمدی امویی، « بازار مرکانتیلیستهای وطن ی:گفتوگو با عباس آخوندی»، مشق فردا ، شماره ی ۴ ، خرداد و تیر .۱399

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2