چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۲6 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ صنع تی کشور بشوند. بنابراین، دوران صنعتیشدن کشور ما از ۱3۴۱ آغاز شد و اولین گروههای سرمایهگذاران صنعتی از ۱3۴۱ به وجود آمدند که عمدتا م کین سابق بودند ال و ، به اصط ، الح بورژوازی ملی ما را از سال ۱3۴۱ شکل میدهند. درواقع، اگر بخواهیم تبارشناسی کنیم، بخش خصوصی که تا آن زمان خوانین و مالکان بزرگ بود ند، حا به ال بخش خصوصی تبدیل شدهکه صنعتگر است و خیلی از سرمایهگذاریهای صنعتی در این دهساله، یعنی از ۱3۴۱ تا ،۱35۱ توسط این سرمایهگذارهای خصوصی انجام میشود. به این دوره میگوییم «دورهی شکلگیری سرمایهگذاری خصوصی» یا « بورژوازی ملی»... از ۱35۱ به بعد، بهدلیلگرانشدن قیمت نفت و آمدن درآمدهای ارزی و فراوان نفت بهدست دولت و ارزانفروشی درآمد نفتی و تفوق واردات بر تولید و صادرات، بورژوازی صنعتی ایران تبدیل به بورژوازی تجاری میشود؛ یعنی همان بخش خصوصی دیگر بهدنبال صنعت نمیرود، دنبال واردات میرود. چرا؟ چون وقتی ارز ارزان ال میدهی، قیمت تمامشدهی کا ی وارداتی ارزانتر از تولیدی داخلی میشود؛ درنتیجه، تولید داخلی شکست میخورد و تجارت خارجی به نفع واردات قوی میشود. بنابراین، مالکان را داشتیم که سال ۱3۴۱ خوانین بودند، از ۱3۴۱ ت ا ۱35۱ بورژوازی ملی و صنع تی را داریمکه سرمایهگذاران صنعتیاند و از ۱35۱ به بعد بورژوازی تجاری است . 10 دو سال پایانی دههی ۱35۰ و تمام دههی ۱36۰ در ال تحو ت چهل سال اخیر نقش تعیین کنندهای داشت و به نظر میرسد تا چند دههی دیگر همچنان مبنایی برای بسیاری از تحلیلها و جهتگیریهای مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران باشد. در این دهه اتفاقاتی افتاد که مسیر آیندهی ایران را دگرگون کرد. این روزها سراغ هر پدیدهی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگیای میروی همهی اشارهها و سرنخهای مربوط به آن پدیده به دههی ۱36۰ بازمیگردد. هرکس که بخواهد درباره ی خصوصیسازی حرفی بزند و مطلبی بنویسد، بهگونهای اجتنابناپذیر مجبور است شروع بحث و دوربین نگاه خود را در ابتدای آن دهه بکارد. عباس آخوندی، از نیرو ال های انق بی و از بنیانگذاران جهاد سازندگی، در گفت وگویی که با عنوان «بازار مرکانتیلیست های وطنی» در مجلهی مشق فردا منتشر شده است، میگوید که در بسیاری از مناسبات اتفاق خاصی نیفتاد و در 10 . بهمن احمدی امویی، « حاکمیت بورژوازی تجاری : گفتوگو با اکبر ترکان»، مشق فردا ، شماره ی ۴ ، خرداد و تیر .۱399

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2