چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

3۲ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ در دیدگاه نیلی، اس الم فقاهتی طرفدار مالکیت است و ال ا میگوید مث اگر شما جایی نماز بخوانید که غصبی باشد، نمازت قبول نیست و از تمام مفاهیم سرمایهداری تنها به مالکیت آن اهمیت میدهد. بنابراین، امثال شریعتی و مطهری در برابر آن تفکر کار بزرگی انجام دادند و توانستند جوانان را بهطرف خود بکشند. در این نوع تفکر دیگر بحث مالکیت مطرح نیست. مرحوم طالقانی و افراد دیگری هم وارد این فضا شدند و موضوع ال دستکم از بابت داشتن پشتوانهی نظری اس می و مذهبی تقویت شد. موجی را راهاندازی کردند و گفتند بهصورت ایدئولوژیک همانکه مارکسیسم و کشورهای شرقی میگویند اس الم زودتر مطرح کرده است. آنها 7۰ سال استکه اینها را میگویند و ما ۱۴۰۰ سال استکه میگوییم. درواقع، این متفکران مذهبی با استفاده از آیات قران و نهج والبالغه برداشت های خودشان از این منابع، سوسیالیسم را برای مذهبیهای ایرانی بومی کردند. حرف اول مارکسیسم نفی خدا و دین بود؛ میگفت دین افیون تودههاست. اینها هم در پاسخ میگفتند که ما برداشت و تبیین جدید و تازهای از دین معرفی میکنیم. بنابراین، در عرصهی مبارزه تعریف جدیدی از عاشورا و پیام ال های آن ارائه دادند و اس م اهل جهاد و مبارزه را به میدان آوردند. میگفتند ال اس م چیزی نیستکه شما میگویید و «افیون تودهها» در مسیحیت هست و نه در ال اس م. میگویند ما اهل مبارزه هستیم، درصورتیکه این حرف درست نیست و سوسیالیسم متعلق به ماست. سید قطب، ایدئولوگ اخوانال مسلمین در مصر، نیز همین راه را در پیش گرفته بود، البته خیلی پیشتر از آنچه در ایران در حال شکلگیری بود. تفسیری سوسیالیستی و به روزشده از دین را میشد در همهجای خاورمیانه، و مهمتر از همه در ایران، پیدا کرد. این تفسیر در ایران مخاطب زیادی پیداکرد. وقتی نیروهای جوان جدید در رأس قدرت قرار گفتند، از فردایش همهچیز عوض شد. نسل ال جدیدی بر سرکار آمد که مسئو ن کشور شدند. نخستین جایی که این مسئو ن ال جوان توانستند آرمانها و خواستههایشان را نشان دهند قانون اساسی بود. درواقع، اصول ۴۴ ،۲3 و ۴9 ب ا آن تفکر نوشته شد. درنتیجه،

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2