چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

38 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ بانک ها و مردم باشد، دولت به سمت مالک بانک ها و نسبت به مطالبات خود و مردم در مالکیت آن واحد سهیم میشود. د - کارخانه ها و مؤسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده وضع مالی و اقتصادی مساعد ی دارند و مشمول بند ب مادهی ۱ نباشد ، براساس قبول اصل مالکیت مشروع مشروط، مالکیت آنها ازطرف دولت به رسمیت شناخته میشود و مورد حمایت قانونی قرار میگیرد. تبصره: بدهیها، وثیقهها و تضمینهایی که مالکین و مدیران مؤسسات مورد بحث در قبال وام بانک ها داشته و سپرده اند به قوت خود باقی است و مطالبه خواهد شد. ماده ی -۲ آییننامهی اجرایی این قانون باید ظرف مدت یک هفته بهوسیلهی وزارتخانههای صنایع و معادن بازرگانی و سازمان برنامه وبودجه تنظیم شود و به تصویب هیئتوزیران برسد و افراد مشمول بند ب مادهی ۱ به تصویب جلسه ی مشترک وزر ای بازرگانی، صنایع و معادن و سازمان برنامهوبودجه و نمایندگان شورای انقالب اس ی الم برسد و همراه با اصل یحه ال اعالمگردد. اسام ی 5۱ نفر افراد مشمول بند ب قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایران که به تصویب جلسه ی مشترک وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و سازمان برنامه وبودجه و نمایندگان شور ای ال ال انق ب اس می رسیده ا ال است ذی ال اع م میشود: -۱ جعفر اخوان -۲ حبیب ثابت -3 گروه فرمانفرماییان (خانواده) -۴ علی رضایی -5 محمود رضایی -6 مراد اریه -7 رسول وهابزاده -8 احمد خیامی -9 محمود خیامی -۱۰ منصور یاسینی -۱۱ محمدرحیم ایروانیمتقی -۱۲ محمدتقی برخوردار -۱3 اکبر الجوردیان -۱۴ الجوردی قاسم -۱5 الجوردی احمد -۲7 عبدالحمید اخوانکاشانی -۲8 علی شکرچیان -۲9 رضا شکرچیان -3۰ ابراهیم فرینراد -3۱ عبدالمجید اعلم -3۲ مهدی میراشراقی -33 مهدی هرندی -3۴ سعید هدایت -35 محمد ابونصر عضد -36 برادران عمید حضور -37 حسن هراتی -38 مرتضی رحیم زاده خویی -39 عبدالحمید قدیمی نوایی -۴۰ عبدالمجید قدیمی نوایی -۴۱ مهدی بوشهری

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2