چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

39 بهمن احمدی امویی -۱6 سید محمود الجوردی -۱7 الجوردی حبیب -۱8 علی اصغر پیروی -۱9 محمدعلی مهدوی -۲۰ خسرو ابتهاج -۲۱ آذر ابتهاج -۲۲ ابوالحسن ابتهاج -۲3 حسین دانشور -۲۴ علینقی عالیخانی -۲5 مرتضی رستگار جواهری -۲6 رضا رستگار اصفهانی -۴۲ مراد پناهپور -۴3 علینقی اسدی -۴۴ طاهر ضیایی -۴5 علی حاجطرخانی -۴6 عنایت بهبهانی و برادر -۴7 کاظم خسروشاهی -۴8 محمد خسروشاهی -۴9 الدی برادران فو -5۰ مهدی نمازی -5۱ اسدالله رشیدیان قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایران بودکه در ۱358٫۰۴٫۲5 به تصویب رسید. در بند «ب» این قانون دومادهای آمده بود: صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آنها ازطریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته و استفادهی نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عموم ی به ثروتهای ال ک ن دست یافتهاند و برخی از آنها متواری هستند و دولت طبق ال یحهی قانونی شماره ی 6738 مورخ ۱358٫۰3٫۲6 مدیریت آنها را در اختیار گرفته است، سهام اینگونه اشخاص به تملک دولت درمیآید . هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوق ی نسبت به اینگونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود. در ۱3۴8٫۰5٫۰9 اسام ی 5۱ نفر مشمول بند «ب» مادهی ۲ قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایرانکه به تصو ی ب جلسه ی مشترک وزرای بازرگانی، صنایع و معادن، سازمان برنامه وبودجه و نمایندگان شور ای ال ال انق ب اس می رسیده است اعالم شد. در کتاب خچه یتار تی و فعال ران یا ی مل عی سازمان صنا عمر ی در چرخه ۲5 ساله که در شهریور ۱383 توسط گروه تحقیق این سازمان منتشر شده است (چاپ اول: ۱383 ، چاپ و صحافی: شرکت طراحی و لیتوگرافی موژان) 5۱ نفر ی راکه شورای آن الب اموال انق ها را مصادرهکرده است به 53 نفر افزایش داده است. در صفحهی ۱69 کتاب سازمان صنایع ملی نام دو نفر به اسامی «برادران لدوی» و «دکتر رکنالدین ساداتتهرانی» نیز به صورت دست نوشته بر اسامی قبلی افزوده شده است ۱8 ( پیوست اول). معنی بند «الف» هم این بودکه این صنایع ملی و نه اینکه مصادره شوند؛ یعنی از صاحبان آنها خریداری شود و به دولت تعلق پیداکند. بند «ب» هم مربوط به 18 . «قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایران»، یرسمیروزنامه ۱۰ ، ت یر .۱358

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2