چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

53 بهمن احمدی امویی اینطور مطرح شد که اینها همه نقطه نظرات چپ دولت مهندس موسوی است و او بهدنبال اقتصاد دولتی و دولت سا الری است . درحالیکه ال ا چنین چیزی مطرح نبود. اص این ال اخت فنظرها در کابینه در عرصهی عمل هم خود را بهشکلی نشان میداد که به موضوع بحث این کتاب و خصوصیسازی مربوط میشود. راستهای کابینه بهشدت مخالف اجرای قانون حفاظت از صنایع بودند، که به تصویب شورای انق الب رسیده بود. البته چپها هم مخالف بودند، اما هرکدام از این جریانها به دالیل متفاوتی مخالف بودند. در این میان مهندس موسوی میگفت که اگر هم مخالف باشیم، باید قانون را اجرا کنیم و تا زمانیکه قانون اص الح نشده، باید به آن تن بدهیم. بهزاد نبودی،که پیش از وزارت صنایع سنگین دولت مهندس موسوی، سخنگوی دولت باهنر، رجایی و دولت موقت مهدوی کنی بود،گزارش خود را دربارهی این ال اخت فنظر این طور روایت میکند: ما از این زاویه مخالف بودیمکه باید این شرکتها و مؤسسات و بنگاههاییکه مصادره و ملی شده به صاحبانشان، که مشکلی با انق الب ندارند، برگردانده شود یا به مدیران دولتیای بفروشیمکه در این سالها آنها را ادارهکردهاند و ال توانایی زم راکسبکردهاند. اما راستها می خواستند بزخری کنند و میگفتند به بخش خصوصی موجود بدهیم ، یعنی به خودشان: تاجریکه جهانبینیاش چرتکه بود و بهدنبال کاسبی بود و نه تولید. 32 او شاهدی بر این ادعای خود دارد که چپهای مستقر در دولت به بخش خصوصی معتقد بودند، اما ال توانایی زم فنی را در بخش خصوصی نمیدیدند تا این واحدها به آنها فروخته شود. او در سال ۱367 نامهای به سران سه قوه نوشت و در آن نظر خود را دربارهی خصوصیسازی واحدهای متعلق به دولت و شیوهی آن بیانکرد، نامهای که بعدها دوستان چپ او در مجلس بهانهای قرار دادند تا او ر ا استیضاحکنند، چراکه به نظر آنها او استحاله شده بود و باید او را می سوزاندند: « بهزادیان،که از دانش جویان تسخیرکنندهی سفارت آمریکا بود و در مجلس سوم هم نماینده بود، مستقیما به من گفت ما میخواهیم تو را بزنیم تا هاشمی نتواند از تو در کابینهاش استفادهکند. تو استحاله شدهای و دیگر چپ نیستی. » 33 32 . گفت وگوی شفاهی با بهزاد نبوی، .۱399 33 . همان.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2