چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

5۲ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ کابینه را بهطور مساوی بین دو جریان چپ و راست تقسیمکرده بود و وزیران را هم به این دو جناح اختصاص داده بود. حتی وقتی احمد توکلی و عسگراوالدی کنار گذاشته شدند ، مهندس موسوی برای حفظ تعادل کابینه دو وزیر چپ خود، محمد و المتی س گنابادی، راکنار گذاشت. در دولت دو فراکسیون چپ و راست تشکیل شده بودکه هرکدام هفتهای یک بار برای هماهنگی نظراتشان در کابینه، جلسه تشکیل میدادند. البته در هیچکدام از این جلسات مهندس موسوی بهعنوان نخستوزیر شرکت نمیکرد. ال اخت ف این دو طیف در جلسات شورای اقتصاد هیئت دولت در هنگام ب ررسی این برنامهی پنجساله و طرحهای دهگانهی زیرساختی آن بر سر برنامه ریزی شروع شد. البته پیش از آن دربارهی قانونکار و تأمین اجتماعی هم اختالف نظرهایی بود. راستها مخالف قانون کار و تأمین اجتماعی بودند و میگفتند در ال اس م این مسائل را نداریم. راستهای کابینه بر این باور بودند که در ال اس م چیزی به نام برنامه ریزی نداریم و ن آ قر و پیامبر همهی برنامهها و آنچه را که یک جامعه ی ال اس می زم دارد ال آوردهاند؛ بنابراین، اگر افراد تقوا داشته باشند ، مشک الت خودبهخود حل میشود و دیگر نیازی به این برنامهها نداریم. بهزاد نبوی،که در آن زمان وزیر صنایع سنگین و عضو فراکسیون چپ دولت بود، موضوع ال اخت فنظر را این گونه به یاد میآورد: ما چپهایکابینه بر برنامهریزی اصرار داشتیم و راستها مخالف بودند، تا اینکه به امام خمینی گزارش دادند که گرایش سوسیالیستی بر دولت حاکم شده و اقتصاد کمونیستی را در شورای اقتصاد طراحی میکنند. امام هم تعدادی از فقهای قم را انتخاب کردند تا در جلسات شورای اقتصاد حاضر شوند و نظرات راستها را تأمینکنند. پس از آن، آقایان آذری قمی، آیتالله روحانی، احمدی میانجی و منیرالدین حسینی برای تأمین نظر جناح راست در شورای اقتصاد حضور یافتند. در کنار آنها آقایان موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی و خامنهایکه معروف به داشتن مواضع چپ بودند قرار گرفتند و دربارهی مسائل مطرحشده بحث و جدل کردند . 31 بهگفتهی بهزاد نبوی، درست استکه این آقایان نظرات چپ خود را داشتند، اما 31 .گفتوگوی شفاهی با بهزاد نبوی، .۱399

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2