چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

55 بهمن احمدی امویی نبودیم. تقریبً ا معادل هر وزارتخانهای یک ستاد و نهاد موازی ایجاد کرده بودند، مثل همانکاریکه با برخی وزراکرده بودند و متناظر با آنها یک مشاور برای خود در کابینه تعریف کرده بودند. تفکرشان این بود که برخی از این وزرا به دولت تحمیل شده و قابل اطمینان نیستند و از جایی بیرون از نخست وزیری دستور میگیرند و هدایت میشوند. ساختار هم بهگونهای بود که نمیشد در آن تغییراتی به وجود آورد و باید با آنهاکار میکرد. پس هم وزیر ناظر و هم نهاد متناظر برای آنها ایجاد کرده بود. ستاد بسیج اقتصادی همان چیزی بود که شما در وزارت بازرگانی میبینید. چون آقای ال عسگراو دی آنجا بود، یک ستاد بسیج اقتصادی درستکرده بودکه توزیعکا و غیره ال را آنجا انجام میداد. بنابراین، آنها هم مانند برخی از مراجع و فقها نظرشان مخالفت شدید با دولتیشدن همهچیز بود. گرایش آنها این بود که کسبوکار آزاد باشد، اما نه به شکل مدرن بلکه بهشکل سنتی خودش، تا آنها هم بتوانند مدیریتش کنند و دست خودشان ال ا آیا در جناح راستکسی را پیدا میکنید که از آزاد باشد. مث ال شدن قیمت د ر هفتتومانی دفاع کند؟ ال ا پیدا نمی اص کنید. چون سود اصلی را خودشان میبرند و بیشترین نزدیکی را به مرکز تولید رانت خودشان دارند، اما درمقابل از چه دفاع میکنند؟ از اینکه کسبوکار آزاد ال باشد. شما د ر را هفت تومان بگذارید و کنترلشده در همان قیمت نگه دارید و در مقابلشکسبوکار را هم آزاد بگذرید. بهتر از این دیگر نمیشود. درکنار این ال اخت فنظرهاکه مبنای اقتصادی داشت و به صحنههای سیاسی و فرهنگی کشیده شد، در دولت چپگرای مهندس موسوی ت شهایی برای ال مطالعهی خصوصیسازی وکاهش حجم و اندازهی دولت ال شروع شد، ت شهایی که نظاممند نبود و هر وزارتخانه و نهادی مطالعات خودش را انجام میداد. در عرصههای جهانی و بینالمللی با رویکارآمدن تاچر در انگلستان و ریگان در آمریک ا موضوع کوچکسازی دولت، خصوصیسازی وکاهش تعرفهها وکمکردن قوانین مقررات دستوپاگیر سرلوحهیکار قرار گرفت و تقریبا تمام جهان غرب و بخشی از کشورهای اروپای شرقی چون لهستان و آلمان شرقی را متأثر کرد. انق الب ایران آخرین ال انق ب با گرایش های سوسیالیستی و چپگرایانه بود. این انق الب همزمان با رویکارآمدن نئولیبرالها در غرب و بحث جهانیسازی روی داد و به نظر میرسید ایران ال برخ ف روندهای جهانی در حال حرکت است، اما خیلی زود بازخوردهای این تحول جهانی وارد ادبیات اقتصاد سیاسی جمهوری ال اس می شد. ال رئیس وقت دفتر اقتصاد ک ن سازمان برنامه به وجود این مطالعات و بررسیها اذعان میکند:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2