چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

56 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ در سازمان برنامه مطالعاتی دربارهی ادبیات موضوع انجام داده بودیم و سرانجام معیارهایی را برای این واگذاریها تهیه کردیم و در جلساتی با سازمان برنامه، سازمان صنایع ملی، سازمان گسترش و نوسازی، وزارت اقتصاد و دارایی و دستگاههای دیگری که به این موضوع مرتبط بودند فهرستی از شرکتها و واحدهای قابلواگذاری را تهیه کردیم، اما درعمل اتفاق دیگری افتاد. دربارهی واحدهای تحت پوشش سازمان صنایع ملی برخی افراد و گروههای ذینفوذ فعال شدند. 34 بنا به روایت این کارشناس اقتصاد ایران، عدهای بر این باور بودند که باید اموال دولت به افرادی داده شودکه دارای زم الحیت ال ص هستند. البته او در جایی دیگر تأکید میکند که در کشور م ا اصوال مدیران و افراد سیاسی اند که دربارهی طرحهای بزرگ، که نیاز به ال سرمایهگذاری ک ن دارد، تصمیم میگیرند و به نقطه نظرات کارشناسانی که ا در ال مث سازمان برنامه نشستهاند توجهی نمیکنند. این طرحها و ال پروژهها در یک بی سیاسی-اقتصادی به مرحلهی اجرا درمیآید. 35 سید جعفر مرعشی نیز که در آن زمان در سازمان صنایع ملی کار میکرد و زیرمجموعهی وزارت صنایع سبک بود تجربهی این مطالعات و چگونگی انجام آن را به خوبی به یاد دارد: در بین سازمانهایی که عهدهدار واگذاری بودند، وظیفهی سازمان صنایع ملی را سنگینتر میدیدم. علتش هم این بودکه معمو واحدهای تحت ال پوشش سازمان صنایع ملی، جز استثنائاتی که آنها هم از سازمانهای دولتی دیگر آمده بودند، عمدتا در سالهای قبل از ال انق ب در اختیار بخش ا گروه ال خصوصی بود. مث صنعتی بهشهر بهدلیل صاحبانش، خانوادهی به الجوردی، پیشنهاد و تصویب شورای ال انق ب در جرگهی بند «ب» قرار گرفته بود. یاکفش ملی بهدلیل خانوادهی ایروانی مشمول بند «ب» شده بود. ی ا شرکت یکویک بهدلیل آقای ایرج هدایت مشمول بند «ب» شده بود. یا مجموعهی پارس توشیبا که متعلق به آقای برخوردار بود. فرار هم نکرده بودند. مث الا خانوادهی آقای الجوردی، برخوردار و آقای ایروانی، تا جایی که میدانم، آن زمان هنوز در ایران بودند. تصور من این بود که نوعی نگاه تندروانه به صاحبان سرمایه وجود داشت که همچنان هم وجود دارد. این موضوع باید کالبدشکافی ال شود. همین ا ن هم این نگاه به شکل دیگری ال ا وقتی یک واحد بخش وجود دارد. مث خصوصی خیلی بزرگ میشود 34 . بهمن احمدی امویی ( )۱385 اقتصاد سیاسی جمهوری .اسالمی تهران:گام نو، ص .۲98 35 . همان، ص .3۲۱

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2