چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

59 بهمن احمدی امویی بود به ایران آورد تا از تجربهی آنها استفاده شود. 37 در دولت نیز بحثهایی دراینباره شروع شد. رئیس سازمان برنامه وبودجهی وقت این تغییر رویکرد را نه اعتقادی بلکه از روی ضرورت و اجبار میداند:کمکم در هیئت دولت مطرح شد که دولت نمیتواند بهتنهایی چرخ عظیم اقتصاد را بچرخاند. تمام مجموعهی کشور ر ا خانوادهای تصور کنید که دولت مجبور بود برای همهی آنها در نقش پدر نان تهیه کند و بینشان توزیع کند. درحالیکه باید این بچهها خودشان نانآور میبودند. این بحثکه به مردم میدان دهید بهظرافت و دقت در حال شکلگیری بود. به همین دلیل، وقتی بحث نرخ ارز مطرح بود، در دولت به این نتیجه رسیدند که درخصوص نرخ ارز صادراتیکمی بازتر رفتار کنند ت ا صادرکنندگان بهدنبال انگیزه های بیشتری برای صادرات و کار خودشان باشند. عقل سیاسی و حکومتداری نیز حکم میکرد که باید انگیزهی افراد را برایکسب سود بیشتر کرد. درنتیجه، منطق بازار آزاد و مکانیسم قیمتها آرامآرام خودش را نشان داد، اما این همراهی از روی ناچاری بود و به این مفهوم نبودکه یک باره اعتقاد برخی آقایان تغییر کرده است. ضرورت حکومتداری این را به آن ه ا تحمیلکرده بود. 38 37 . میکائیل عظیمی ( )۱39۴ روایت .بودکه سازمانی تهران: نشر کویر، ص .68 38 . مسعود روغنی زنجانی ( )۱385 اقتصاد سیاسی جمهوری .اسالمی تهران:گام نو، ص . ۱6۲

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2