چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

خصوصیسازی در برنامهی اول یکی از محورهای مهم برنامهی پنجسالهی اول،که از سال ۱368 به اجر ا گذاشته شد، خصوصیسازی است. در برنامه به عبارت « خصوصیسازی» اشارهای نشده بود، اما مسیر آن پیگرفته شد. در بندهای مختلفی از این برنامه به این موضوع اشاره شده: -37 -۴ تشویق و حمایت از ایجاد تشکلهای صنعتی و معدنی و تخصصی و واگذاری سهام صنایع دولتی و ملیشده (بهاستثنای صنایع بزرگ و مادر) به مردم . -۲ -8 تدوین حدود وظایف دولت در اعمال حاکمیت و تصدی با جهتگیری تقویت واحدهای مسئول اعمال حاکمیت وکاهش وظایف تصدی تا حد ضرورت . -3 -8 انتقال بخشی از وظایف غیرضرور دولتی به بخش غیردولتی در جهت کاهش بار مالی ارائهی خدمات دولتی و ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده به جمعیت تحت پوشش . -۴ -8 بازنگری در سازمان دولت با انتقال ال اختیارات زم و مکفی به مسئولین محلی و ایجاد واحدهای سازمانی غیرمرکزی جهت جبران عقبماندگی مناطق محروم کشور . -5 -8 ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت مؤثر و همهجانبهی مردم در امور کشور . 40 40 . «قانون برنامهی اول توسعهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ ی جمهور ی ال اس می ایران»، مصوب ۱۱ بهمن .۱368

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2