چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

66 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ رسیدن به چنین ادبیاتی مراحلی داشت که بهگفتهی نویسندگان آن باید طی می شد ، مراحلی که مختص تجربهی ایران است و مو افقانش آن را نه برگرفته از بسته های بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول بلکه ناشی از همین تجربه ی طیشده میدانند. در گفتوگویم با مسعود نیلی، او این تجربه را اینگونه توضیح میدهد: سیاستهایی که بهعنوان تعدیل شناخته میشود آنطورکه ادعا میشود نیست. بهطور طبیعی، هر کشوری در مسیری که طی میکند یادگیریها و افت وخیزهایی دارد و به لحاظ سیاستگذاری مسیر ویژهای طی میکند. البته این مسیر دچار نوسانهایی است. به همین دلیل، پس از مدتی آزمایش و اجرای نظرات، گرایش ی کنار میرود و گرایش دیگری جای آن میآید. این اتفاقات و مسیر های طیشده بهوسیلهی کشورهای مختلف را میتوان به چند دستهی متمایز تقسیمبندی کرد: کشورهایی که بهاصط ح به آنها ال کشورهای پیشرفته گفته میشود،کشورهای آمریکای التین، کشورهای آسیای جنوبی ، کشور های کمونیستی سابق که از شوروی سابق به جا ماندهاند و کشورهای اروپای شرقی تا چین. کشورهای پیشرفته مسیر خاص خودشان را داشتند. بنیانهای ادارهی اقتصاد در این کشورها بههرحال بنیانی پایهدار و مبتنی بر رقابت و مکانیسم بازار و بخش خصوصی بوده است. البته در مقاطعی بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای پیشرفتهی اروپای غربی و آمریکای شمالی استثناهایی هست و در آنها دخالت دولت در اقتصاد دیده شد. ولی مسیر کلی حرکت حیات اقتصادی و اجتماعی شان بر همین مبنا شکل گرفت و جلو آمد. در کشوری مثل فرانسه و انگلستان برای دوره نی ال های طو احزاب سوسیالدموکرات رأی آوردند و حاکم شدند، اما همین دولتهای سوسیالیستی غیر از بحث های خاصی در زمینهی مالکیت و مالیات و اتحادیه هایکارگری، آنهم بهصورت محدود، هرگز وارد محیط کسبوکار و مسائلی مثل قیمتگذاری و کنترل واحدهای تولیدی و دستور به آنها نشدند . بیشتر در حوزهی مالکیت و مالیات شاهد ال اخت فنظر آنها با دولت های قبلیشان بودهایم. در فرانسه، انگلستان و تعداد زیادی از کشور های اروپای غربی دولت مالکیت نیروگاهها و مخابرات را بر عهده داشت، اما زمانی تصمیم گرفتند آنها را واگذار کنند، چیزی که از آن بهعنوان تحول ساختاری در کشور های اروپای غربی و پدیدهی خاص خصوصیسازی یاد میشود. مسئلهی آن کشور ه ا اقتصاد بازار در برابر اقتصاد دولتی یا مالکیت خصوصی در مقابل مالکیت دولتی نبود. آنها در برابر این پرسش قرار گرفتند که بهتر است بخش ال خصوصی یک نیروگاه را اداره کند یا بخش دولتی؟ البته تحو ت

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2