چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

7۲ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ امر ی موقتی تلقی میشد. مسعود نیلی، که در زمان نخستوزیری مهندس موسوی معاون اقتصادی سازمان برنامه بود، آن روزها را به خوبی به یاد دارد که کسی فکر نمیکرد این نوع سیاست اشکال ایجاد کند، تا اینکه سال ۱365 یکدفعه قیمت نفتکاهش شدید پیدا کرد. جنگ همچنان ادامه داشت و حتی هزینههای آن ال با تر رفت و زیرساختها هم تمام بهرهای را که میتوان از وجود آن ه ا متصور بود، پس داده بودند و نیاز به سرمایهگذاری و بازسازی زیرساختها ضروری شد. اینجا بود که به تدریج سیاستهای مبنی بر وفور منابع مورد هجمه قرار گرفت و یکدفعه کشور بدون منابع ماند. حا وقتی مردم به ال مغازهها ال میرفتند، با نبود کا های موردنیاز و ضروری روبهرو میشدند. یک حلب روغننباتی با قیمت دولتیکمتر از 3۰ تومان و قیمت بازار آزاد آن ۲ هزار و 5۰۰ تومان بود و اگر کوپن جواب نمیداد، مردم صد برابر هزینه میکردند. زمانی قیمت کیسهی برنج از خود برنج بیشتر میشد. این نسبتها خیلی بههمریخته بود. قیمت بلیت ا ال هواپیمای تهران تا مث شیراز ارزانتر از قیمت تاکسی وکرایهی تهران-کرج بود. آنجاها که دولت دخالت حداکثری میکرد، بهحدی ریختوپاش منابع صورت میگرفت که مانع میشد تا اشتباه در تصمیمگیریها را نشان دهد. در میان ال مسئو ن بحث راه افتاد و شروع کردند به نقد خود و تصمیمها و گذشته. در سال ۱367 شرایط خیلی سخت شد و کسری بودجه به با الی 53 درصد رسید. نوبت به دولت آقای هاشمی رسید. همه به این نتیجه رسیدند که باید در سیاستهای اقتصادی تجدیدنظر اساسی کرد. تقریبا همهی ارکان حکومت به این نتیجه رسیدند، مجلس، دولت، نظام و رهبری. سازمان برنامه جایی استکه تراز کشور را میبینند و اینکه این شکاف چقدر است. زودتر از بقیه این مسائل و عدم تعادلها و نتایج سیاستهای اعمالی را میبینید. جداولی روبهرویتان قرار دارد و هر روز روندها و تعادل این جداول را بررسی میکنید. زمانیکه به ستون مخارج و درآمد نگاه میکنید و میبینید با هم نمی خواند، باید فکری بکنید و آن عدم تعادل و کمبود را از جایی تأمین کنید. به بانک مرکزی میروید و تقاضای پول میکنید، مشکل افزایش نرخ تورم پیش میآید. بعد ناچار میشوید سراغ روشهایکنترل قیمت بروید. بعد میبینید که همان آدم خوب مورد تأیید نظام فاسد از آب درمیآید و دیگر آن آدم سابق نیستند. انگار او را نمی شناسیم . ال ا عوض شده است. کام در موقعیت تصمیمگیری خوبی با امضای ال ط یی هم قرار

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2