چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

7۴ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ وقتی به سازمان برنامه آمد، خیلی سریع نظرش عوض شد و دیگر حرفهای سابق را تکرار نمیکرد. باید گاوی باشد تا شیر تولید کند و برای تولید شیر باید علف بخورد. کشاورز باید علوفه بکارد، اما وقتی میبیند قیمت تمامشدهی علوفه معادل هزینههایی نیستکه او بابت تولیدش پرداختکرده، از خیر آن میگذرد و بهدنبالکاشت هندوانه میرود، چون دولت بر کاشت هندوانه و قیمت آن کنترل ندارد. برای آن کشاورز تولید هندوانه اقتصادیتر است تا کاشت علوفه ، ضمن اینکه تولید هندوانه نیازی به تأیید و نظر و اعمال قدرت دولت در قیمت گذاری ندارد. ال با خره باید هزینههایش از جایی تأمین شود. او که مثل دولت برای تأمین کسری بودجه و درآمد خود نمیتواند سراغ بانک مرکزی برود. در این حالت تولید علوفهکم میشود و دولت به این نتیجه میرسد که آن را واردکند. برای تأمین واردات باید ارز به آن اختصاص داد، اما چون قیمت ارز ب ا نظارت وکنترل دولت پایین نگه ا اجناس ال داشته شده تا مث ضروری با قیمت پایین به دست مردم برسد، واردکننده بخشی از ارز را برای ا ال واردات مث علوفه و تلویزیون هزینه میکند و بخش زیادتر آن را در بازار آزاد به قیمت چند برابر تبدیل به ریال میکند. درنهایت، نه علوفهای با قیمتهای مصوب و مدنظر دولت وارد میشودکه با مصرف آن در دامداریها شیر و گوشت ارزانقیمت به دست مردم برسد و نه درعمل سامانی در بازار به وجود میآید. اینج ا دوباره دولت وارد عمل میشود و ستاد تنظیم بازار راه میاندازد. کمیته و ستاد مبارزه با ال قاچاق ارز و کا تأسیس میکند و به قول خودش آدم های سالم را هم در رأس کار قرار میدهد، اما فساد، ناکارآمدی و کا ها و ال کمبود خدمات در بازار رسمی بیشتر به چشم میخورد. 44 خیلی دیگر از کارشناسان اقتصادی با این نظرات همسو هستند و فکر میکنند دولت و شورای اقتصاد دستور پرداخت ارز با قیمت پایین را میدهد، چراکه ال با خره مردم باید چیزی برای خوردن داشته باشند و دولت هم باید تعهداتش را عملیاتی کند، اما وقتی در سازمان برنامه جداول همخوانی نداشتند، در اولین جلسهی بعدی شورای اقتصاد پیشنهاد ال اص ح قیمتها را میدادند تا بلکه جداول به حالت تعادلی برسد. کارشناسان با نگاهکردن به جداول به این نتیجه می رسیدند که تمام قیمتها باید تعدیل شود و دولت دخالت خود را به حداقل برساند. این طور مواقع بود که صدای کسانی بلند میشد که میخواستند کشور را به هم بریزند. آنچه در حال وقوع است همان سیاست تعدیل اقتصادی استکه ازسوی بانک جهانی دیکته شده و اینها فقط نامش را عوض کردهاند. سیاست قیمت 44 . همان.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2