چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

76 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ نوری در کمیسیون برنامهوبودجهی مجلس با آن درگیر بودند. کمیسیونی از دولت و مجلس تشکیل شد و آنگزارش را به جلسهی سران آوردند. در آن زمان اعضای سران آق ای موسوی، اردبیلی، هاشم ی رفسنجانی، آقای خامنهای و احمد خمینی بودند. آنها سند مذکور را نهاییکردند و جهت تأیید برای امام فرستادند که ایشان هم آن را تأیید کرد. آن سند که تحتعنوان سند بازسازی ایران اب غ شد سند ال مهمی در اسناد ایران است. در آن سند خصوصیسازی مورد توجه قرار گرفته است.کسانیکه از بیرون در سال های ۱37۰-۱369 به شرایط ایران پس از یک جنگ هشتساله و ده سال از ال انق ب نگاه میکردند، وقتی به ارزیابی صورتگرفته از عملکرد ال انق ب بعد از ده سال مواجه میشدند، تعجب میکردند که ما ال چطور تنها بعد از ده سال پس از انق ب به این نتایج و ارزیابی رسیدهایم. همهی گروههایی که از کشورهای خارجی برای سرمایهگذاری در ایران میآمدند بسیار متعجب بودند که چطور بعد از ده سال پس از پیروزی ال انق ب چنین جمعبندی روشنی ارائه شده است. این موضوع در انقالب های دیگر بیش از پنجاه سال طول کشیده بود. زمانی که دنگ شیائوپینگ رهبر حزب کمونیست چین شد ــ دوره ای که میراث مائو را کنار گذاشته بودند ــ زمانی طو النی از جمهوری خلق چین و ال انق ب آن گذشته بود. بیش از سی سال طول کشید. این دستیابی هم همراه با کشتارهای عظیم و گسترده بود. در شوروی تا زمان گورباچف، هفتاد سال طولکشید تا متوجه شدند که آن سیستم جواب نمیدهد. همه میپرسیدند ک ه چطور با اینهمه سرعت این چرخش ر ا انجام دادید. چیزی دربارهی اینکه چه کسانی از این موضوع بهره میگیرند یا نمیگیرند مطرح نبود. 45 اما اکبر ترکان تحلیل دیگری از موضوع دارد، اینکه چگونه به اقتصاد سیاسی آن دوره پا گذاشته شد: اگر بگوییم از ۱3۴۱ ت ا ۱35۱ بورژوازی صنعتی است و از ۱35۱ ت ا ۱356 بورژوازی تجاری، باید بگوییم که از ۱357 ت ا ۱367 هم دورهی سرمایهگذاری دولتی است. با ال مالکیت دولتی، بانکها و بیمهها و کشتیرانیها، هواپیماییها و صنایع فو د و خودرو و واحدهای بزرگ صنعتی دولتی شدند. این دورهی دولتیسازی بودکه تا پایان سال ۱367 ادامه داشت. بعد از جنگ که دولت اول آقای هاشمی سر کار آمد، برنامهی اول شروع شد . مجموعهی حاکمیت و نخبگان به این نتیجه رسیدند که دولتیسازی تجربهی موفقی نبوده و باید به شرایطی برگردیم تا بخش خصوصی را بهکار بگیریم. از اینجا یک کارهای نه چندان گستردهای آغاز شد. جستهگریخته کارهایی برای بخش خصوصی و خصوصیسازی آغاز کردند. منتها یک فهم غلطی در کشور پیدا شد، به این معنا که 45 .گفتوگوی شفاهی با حسین مرعشی، .۱398

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2