چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

77 بهمن احمدی امویی خصوصیسازی یعنی فروش بنگاههای دولتی. درست است که ممکن است فروش بنگاههای دولتی جزو خصوصیسازی هم باشد، اما خصوصیسازی خیلی گستردهتر از فروش بنگاههای دولتی است... . وق تی خصوصیسازی و بخش خصوصی را اینجوری تعریفکردیم، نتیجهاش این شد که عدهای به طمع ال با کشیدن این اموال بیصاحب راه افتادند. دولت هم آن موقع زیاد و بهدرستی به قاعدههای این کار مسلط نبود. درنتیجه، ال ک هبرداریهایی اتفاق افتاد که همهی آن به نفع کسانی بود که بهدنبال با کشیدن مال دولت ال بودند . اتفاقات عجیبوغریبی در آن دوره افتاد. یواشیواش این شرایط جلو رفت تاکمی بیشتر آموختیم و فهمیدیمکه ال با خره باید چهکار کرد... . همانهایی که دولتیسازی کرده بودند مأمور خصوصیسازی هم شدند. در دههی اول ال انق ب ما همهچیز را دولتیکرده بودیم. حا همانهاییکه دولتیسازیکرده ال بودند، باید خصوصیسازی میکردند. [درحالیکه] باید آدمهایی با اندیشههای متفاوت میآمدند، اما اینها همانهایی بودند که دولتیسازیکرده بودند و آمدند خصوصیسازیکنند که نتایجش درخشان نبود. 46 سﻴاست خصوصیسازی در این برههی زمانی از ویژگیهای خاصی برخوردار بود: نخست اینکه واگذاریها در بخش صناﻳع ﻛارخانهای صورت گرفته بود و بخشهای امور زﻳربنایی اقتصاد مانند ارتباطات، انرژی، آب و انحصارات دولتی خارج از سﻴاست خصوصیسازی باقی ماند. دوم اینکه مالکﻴت شرکتهای دولتی بهگونهای بودهﻛه مدﻳرﻳت شرﻛت مربوطه از حﻴطه ی مدﻳرﻳت دولتی خارج نشده است. سوم اینکه واگذاری مالکﻴت یک بنگاه در چند نوبت طی سالهای مختلف انجام گرفته است. درحالیﻛه در ساﻳر ﻛشوره ا معمو الً واگذاری مالکﻴت شرﻛت در یک نوبت انجام میپذیرد. به عبارتدﻳگر، سهام شرﻛت مورد نظر در یک نوبت جهت فروش به بازار عرضه میشود. 47 46 . بهمن احمدی امویی، « حاکمیت بورژوازی تجاری: گفتوگو با اکبر ترکان»، مشق فردا ، شماره ی ۴ ، خرداد و تیر .۱399 47 . سعید کریمی ( « )۱383 خصوصیسازی، اندازه دولت و اشتغال در ایران»، ینامه پژوهش علوم وانسانی ،اجتماعی سال چهارم، ش ۱3 ، صص .۱۲8-۱۰5

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2