چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

ورود وزارت اطالعات و سپاه برای شرکتداری با ورود پررنگ سازمان صنایع ملی در امر واگذاری مؤسسات و شرکت های تحت پوشش خود،کمکمگروههایی از قدرت برای دراختیارگرفتن این شرکت ه ا وارد عمل شدند. کسانی در دستگاههای و العاتی اط نظامی از نخستین اینگروهها بودند و به تدریج نشانههایی از ال اخت فنظر در ال سطوح ک ن کشور خود را در مدیریتهای میانی نشان میداد. ظاهرا با واگذاری شرکت روغننباتی نرگس شیراز کلید این موضوع زده شد. سید جعفر مرعشی که در آن زمان ریاست سازمان صنایع ملی را داشت میگوید: م ا شرکت روغننباتی نرگس شیراز را بهشکل مزایده واگذار کردیم. آن زمان یک گروهی برندهی آن شدند. یک هفته بعد از این واگذاری، وزیر وقت اط عات، آقای ال فالحیان، به من تلفن زد و گفت این مزایده را متوقف کنید. گفتم همهچیزش قانونی بوده و خریدارش هم مشخص وکار تمام شده است. در پاسخ به منگفتکه ما میخواهیم این را برای ال کارکنان وزارت اط عات بخریم. گفتم چون مزایده قانونی بوده، نمیتوانم هیچچیز را متوقف کنم و معتقدم که باید کار قانونی پیش برود. ایشانگفتند پس شما نمی خواهید با سیاستهای دولت و با ما همکاری کنید؟ گفتم بگذارید با شما گفتوگوی حضوری داشته باشم. به دیدن ایشان رفتم و پرسیدم چرا می خواهید وارد فعالیتهای اقتصادی شوید؟ گفت میخواهم کارکنان وزارت العات اط چشمشان دنبال مال مردم نباشد تا بتوانند وظایفشان را انجام بدهند. گفتم آقای فالحیان،

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2