چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

87 بهمن احمدی امویی ال اخت ف پیش آمد. جمعی از یاران امام (ره) معتقد بودند که اتکا به مردم و مدیریت انق البی وضعیتیگذرا و موقتی بوده و حال باید شرایط را اصط حا «عادیسازی»کرد. ال این عده به حکمروایی ال محفلی-وارداتی کشیده شدند، ولی رهبر انق ب الگوی حکمروایی مردمی-تحولگرا را در پیش گرفتند. در اواخر دههی ۱36۰ و اوایل دههی ۱37۰ درحالیکه انتظار میرفت اندیشهی حکمروایی مردمی و نظام تحولگرا در همهی نهاد های رسمی مبنای کار قرار گیرد چنین نشد و لذا برای بار دوم دوگانگی اندیشهای در ادارهی کشور به وجود آمد که بهمدت سی سال ادامه یافت . در اواخر دههی ۱36۰ و اوایل دههی ۱37۰ اندیشهی حکمروایی محفلی با ادبیات جدید و متفاوت با اندیشهی حکمروایی مردمی در دههی اول ال انق ب در حوزهی فرهنگ و اقتصاد آغاز به کارکرد. محور آن شعار «عادیسازی» روابط سیاسی، فرهنگی و بینالمللی بود، درست به موازات اندیشهی مدیریت مردمی و تحولگرا. این اندیشهی حکمروایی، با شعار کار و کار و بازسازی در داخل و ورود سرمایه و تکنولوژی از خارج، ادارهی دولت و مجلس ر ا بر ال عهده گرفت. ابتدا ت ش کردند حساب چهرههای شاخص مدیریت مردمی - ال انق بی را از اندیشهی مدیریت مردمی و تحولگرا جداکنند. قرار شده بود افراد شاخص مدیریت ال مردمی-انق بی و خانوادههای شهدا، محترم باشند، ولی اندیشهی مدیریتی شهدا و تفکر تحولگرایی اصیل و بومی برخاسته از ال انق ب، به موزهی تاریخ سپرده شود. ترویج پوششهای نامناسب، تبلیغ مصرفگرایی و رواج رشوه خواری، اولین آثار اندیشهای بودکه اخراج مردم از صح نه ی مدیریت اجرایی کشور و فاصلهگذاری با مردم در عرصهی سیاستگذاری و برنامه ریزی را با شعار «عادیسازی» به جلو میبرد. بهگونهای که مقام معظم رهبری چند بار نهیب زدند و خطر تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و قتلعام فرهنگی را یادآور شدند . درواقع، در دولت آقای هاشمی چالش بین دو اندیشهی مدیریت مردمی و محفلی که از ۱36۰ ت ا ۱368 فروکش کرده و ترمیم شده بود، مجددً ا آشکار شد. رضایی بعد به سخنرانی هاشمی رفسنجانی در نمازجمعهی ۱8 آبان ۱368 اشاره کردکه تا حدی ازنظر او نشان دهندهی این رویکرد است. هاشمی در آنجاگفته بود: اظهار فقر و بیچارگی کافی است. این رفتار های درویشمسلکانه وجههی جمهوری ال اس می را نزد جهانیان تخریب کرده است. زمان آن رسیده که ال مسئو ن ما به «مانور تجمل» روی آورند. از امروز به خاطر اس م و ال انق الب مسئو ن ال وظیفه دارند مرتب و باوقار باشند . هرچند ما فقیر باشیم و اقتصادمان بسامان نباشد، برایآنکه در دیدگان سایر ملل مسلمان و غیرمسلمان ملتی مفلوک جلوه نکنیم زم است ال تا جلوههایی از تجمل در چهرهی کشور و مسئو ن ال حاکمیتی رؤیت شود.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2