چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

86 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ کپیبرداری شده، ناسازگار با بوم، غیر تحولگرا، پرهزینه و کم دستاورد) که با فرازوفرودهایی در چهار دهه همراه بود و مهمترین نتیجه یا نماد اخیر آن، برجام است . این دو اندیشه به شکلگیری دو نوع نهاد منجر شد. حکمروایی مردمی ، تحولگرا به تأسیس نهادهای مردمی برآمده از انق الب پرداخت و حکمروایی محفلی ، وارداتی به حفظ رویهها و نظامات اداری با پاک سازی آنها از نمادهای ظاهری رژیم سابق بسنده کرد . حضرت امام (ره)، همزمان، از نهادهای جدید و نهادهای برجایمانده حمایت کرد و چتری بر سر هر دو نوع نهاد ایجاد نمود؛ امام (ره) ازیکسو اولویت را به نهاد های ال انق بی میدادند، ازسوی دیگر از نهاد های برجایماندهی قبلی میخواستند که خود را ب ا رویکردهای مردمی و آرمانهای انق الب تطبیق دهند. رضایی در نشستی صحبت میکردکه نامش را گذاشته بودند «جریانشناسی تفکر مدیریتی در خدمت تحقق بیانیهی گام دوم ال انق ب». در بخشی از نشست که به پرسشوپاسخ اختصاص داشت کسی از او پرسید: «مهمترین چالش مدیریتی دههی ۱36۰ که شایستهی بررسی در گام دوم ال انق ب هست چیست»؟ پاسخ داد: در سال ۱36۰ شاهد دو اتفاق بودیم: ازیک طرف ، ناکارآمدی و انحراف در اندیشهی حکمرانی محفلی و صاحبان آن، پایگاه مردمی آنها را بهشدت تضعیف کرد. ازطرف دیگر ، موفقیتهای اندیشهی حکمروایی مردمی، هرچند محدود، توانست اعتبار و اعتماد اجتماعی این طیف را افزایش دهد. اندیشهی حکمروایی مردمی، با کمرنگشدن اندیشهی رقیب، توانست در نهادهای اداری برجایمانده از سیستم سابق هم تعمیم یابد و بهاین ترتیب ، ظرفیتسازی بزرگی انجام داد که هم در جنگ و امنیت و هم در رسیدگی به مردم، دستاوردهای کمنظیری را به صحنه آورد و به نمایش گذاشت . 54 رضاییکه استاد دانشگاهی وابسته به سپاه پاسداران یعنی دانشگاه امام حسین نیز هست در اینگفتوگو به الالت اخت وجودآمده ازسوی محافل غربگرا را در سالهای بعد از جنگ نیز یادآوریکرده بود: پس از پایان جنگ و رحلت امام (ره)، برخی نهادهای ال مردمی-انق بی یا در نهادهای رسمی ادغام شدند یا قالب رسمی به خود گرفتند، ولی در نحوهی حکمروایی کشور 54 . «روایت محسن رضایی از نامهی سال 7۲ ال خود به رهبر انق ب دربارهی هاشمی»، نیوزفارس ، ۱7 خرداد .۱399

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2