چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

89 بهمن احمدی امویی ۱38۰ و در سطح بینالمللی توافق با آمریکا در برجام در دههی . ۱39۰ بود او معتقد است: این رویکرد در فضای داخلی به برخی واپسگراییهای نمادین در حوزهی فرهنگ دست زدند. در بُعد سیاست داخلی کوشیدند دخالت و مشارکت مردم را در ادارهی کشور کاهش دهند و این را در انتخابات به عنوان یک مبنا برای تعیین دولت و مجلس قرار ال دهند که ت ش هایشان با واکنش قاطع مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر مشارکت حداکثری و حفظ جمهوریت نظام ناتمام ماند. محسن رضایی در همین نشست در پاسخ به این پرسش که آیندهی حکمروایی محفلی-وارداتی در کشور چگونه خواهد بود گفت: امروزه اندیشهی حکمروایی محفلی-وارداتی، پس از سه دهه تسلط نسبی، بهدلیل ناکارآمدی و شکست در روابط بینالمللی و نیز ناکارآمدی اقتصادی و شکست در گسترش رفاه و استقرار عدالت، اعتماد مردم و توجه افکار عمومی را تا حد زیادی از دست داده است . ازسوی دیگر، پشتوانهی نظری و حمایت سیاسی که از خارج یعنی ازسوی نظام های لیبرال دموکراسی و نظم مدنی جوامع لیبرال دموکراسی دریافت میکرد، بهعلت شیوع ویروس کرونا و بحرانهای پس از آن، به شدت ضعیف خواهد شد. رضایی که پس از کنارگذاشتهشدن از فرماندهی سپاه در کسوت یک اقتصادخوانده وارد عرصهی سیاست شد و همواره از ال اخت ف او با هاشمی رفسنجانی حرف وحدیثهایی بر سر زبان است، پس از توصیف این وضعیت، میپرسد که بعد از کناررفتن اندیشهی حکمروایی محفلی-وارداتی در اقتصاد و فرهنگ، چه اندیشهای میتواند محور ادارهی کشور در این دو حوزه شود؟ ازیکسو، میدانیم که تکرار اندیشهی حکمروایی محفلی با توجه به بنبست آن در برجام، بسیار زیانبار خواهد بود . خودش هم در مقام پاسخ، الگوی حکمروایی مطلوب برای ایران را تعمیم "اندیشهی حکمرانی مردمی و نظام تحولگرا" در فرهنگ و اقتصاد دانست و تأکید کرد: خوشبختانه موجی که در سال اول گام دوم ال انق ب، با رستاخیز شهادت حاج قاسم سلیمانی آغاز شده و در انتخابات مجلس یازدهم ادامه یافته است، میتواند سرآغاز ظهور یک اندیشه و جریان مردمی و حرکت اصیل و تحولگرای بومی باشد. اتکای هرچه بیشتر به توان داخلی و مدیریت مردمی تحولگرا و تحقق ایدهی اخراج آ مریکا از

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2