چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

9۰ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ منطقه، چه از درون اقتصاد و فرهنگ کشورها و چه از بعد دخالت در سیاست داخلی کشورهای منطقه، شعار اصلی این تحول جدید است . 55 به نظر میرسد شرایط بهگونهای بودکه عزمی جدی برای حضور نظامیان در اقتصاد وجود داشت و مدیران سازمان صنایع ملی تنها با نوک کوه یخ آن مواجه شده بودند. جعفر مرعشی در توصیف این وضعیت میگوید: حسکردمکه اگر ما با آنها متعادل برخورد نکنیم، آماده هستند که بروند و از راههای دیگر و حتی مجلس مسئله را طور دیگری قانونگذاریکنند. البته من همهی مطالبی راکه در این نشستها دنبال میکردم به آقای نعمتزادهگزارش میدادم. به ایشان پیشنهاد دادمکه اگر م ا خودمان مسئله را درست مدیریت نکنیم، عصبانی میشوند و کار و مسیر واگذاری و خصوصیسازی را متوقف میکنند و ازطریق مسیر های دیگر و مصوبهی قانونی مجلس، تعدادی از واحدها به آنها واگذار میشود، بدون اینکه این سازوکار متعادل باشد. من همیشه ایدهام این بود که اگر آنها (نظامیان) بخواهند بیایند، باید زیر ۲۰ درصد در شرکتها سهام داشته باشند و مدیریت پرتفوی سهام بکنند و وارد جرگهی بنگاهداری نشوند. بعد از من، وقتی این آقایان احساس کردند که نفر بعد از ما - آقای دکتر بانکیکه در سال ۱37۲ مدیرعامل شد - به این روش باور ندارد و نمیخواهد با بچههای سپاه همکاری کند، ازطریق راههای دیگری وارد کارزار خصوصیسازی شدند. خیلی سریع و تند هم وارد کار شدند و از روشهای مختلف و با حمایتهایی که داشتند بخشی از اقتصاد را در اختیار گرفتند . تحلیل خود من این استکه آقای ال هاشمی، بنا به د یلی که همهی آنها هم لزوما توضیح داده نشده است، حس کرد که در شرایط و دوران جنگ قابلیتی بهشکل فیزیکی در نیروهای نظامی ایجاد شده است. نیروها و تجهیزاتی هست، بولدوزر و لودر و… فکر میکرد که شاید در شرایط پس از جنگ بتواند این ظرفیت را به این طرف بیاورد. البته در بررسیهایی کهکردم متوجه شدم در کشوری مثل آمریکا هم از ظرفیت نیروهای مسلح در دوران صلح برای سازندگیهای عمرانی مثل راهسازی و… استفاده میکنند، اما اینطور نیست که آنها بیایند و سهم ویژهای در اقتصاد بگیرند. در قالب قرارداد پروژههای عمرانی تعریف میشود و پیمانکارش بخشی از یگانهای مهندسی نظامی میشود، نه اینکه شرکتداری و بنگاهداری انجام دهد . تصور خودم این بودکه اگر ما در مقام نفی قرار بگیریم، آنوقت سپاه بهدلیل پیوستیکه با نظام دارد، میتواند مطالباتش را قویتر مطرحکند و از راههای نامناسبی هم پیش ببرد. به ع الوه پشتوانه برای دستیابی به مطالبهاش ازطریق مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی هم دارد. فکر میکردیم 55 . تمام سخنان محسن رضایی در این بخش از گزارش سایت دیده بان از دیدار محسن رضایی با دانشگاهیان برداشته شده است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2