درآمدی بر صلح جاودان کانت

10 ی مترجم ‌ دیباچه ِ‌ ترین اسناد ‌ الملل، یکی از مهم ‌ ی حقوق و سیاست بین ‌ موجز کانت در زمینه ی ادبیات سیاسی ‌ ِ جهان، و از آثار مؤثر و برجسته ‌ ِ تاریخ ‌ حقوقی ‌ ـ ‌ فلسفی ی روشنگری اروپایی در مخالفت با قدرت مطلقه ‌ آلمان استکه با اندیشه سوی ‌ به اند که ‌ ) پیوند دارد. برخی از محققان استدلالکرده anti-absolutism( غایتتأثیرگذار بوده و نقشمهمی ‌ الملل به ‌ یروابطبین ‌ در زمینهصلحجاودان 11 ای دانشگاهی داشته است. ‌ کردن آن به رشته ‌ در بدل زنیبرسرمرزها، استعمار ‌ یکشورها،چانه ‌ کانتدر اینجستارعلیه تجزیه هایمطلقه، استدلال ‌ ِ حکومت ‌ یسیاستخارجی ‌ مثابه ‌ ها به ‌ اروپایی، وجنگ نکوهدکهخودرا نهشهروندیچوندیگران،که«مالک ‌ کندوحاکمانیرامی ‌ می جویی و ‌ های ناپسند یا نابسنده و تنها از سر لذت ‌ انگارند و به بهانه ‌ دولت» می قانون ‌ ِ خلاف ‌ پردازند.اوجنگرانوعیتوحّش ‌ افروزیمی ‌ طلبیبهجنگ ‌ عظمت ی ‌ عدالتی، ویرانگر و ترساننده ‌ داند و استعمار را در کمال بی ‌ ها می ‌ میان دولت خواندکه «تظاهر به تدیّن ‌ هاییمی ‌ کند، وعامل آنرا قدرت ‌ مردمانوصفمی نوشند وخود را برگزیدگانمذهب ‌ عدالتیرا مثل آبمی ‌ کنند ولی بی ‌ و تقوا می شمارند». از دید کانت، «تضییع حق در یک نقطه از ‌ ارتدوکسی] می =[ حقّه ).کانت باور داشتکه جنگ با 8:360 شود» ( ‌ جای آن حس می ‌ زمین در همه آمدن از وضعطبیعیو استقرار وضع ‌ ای برای بیرون ‌ تمام ماهیتشرّ آن، انگیزه مناسـبت ‌ مقالاتـی را به ‌ سـایت رادیـو زمانـه. هوفـهگزیـده ‌ ی شـاهد عبادپـور، وب ‌ سیاسـت»، ترجمـه ویراسـتاری و منتشـر کـرده اسـت. خـود وی سـوی صلـح جـاودان ‌ به سـالگی انتشـار ‌ سـالگرد دویست در آن دارد: طـرحکلـی: سـازمان ملـل در پرتـو کانـت و صلـح: آرمـان مغفـولهـای ‌ دو مقالـه بـا عنوان Höffe, O. (1995) Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden, hrsg. Berlin: Akad Verl. 11 Easley, E. S. (2004) The War Over Perpetual Peace: An Exploration into the History of a Foundational International Relations Text. New York: Palgrave Macmillan.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2