درآمدی بر صلح جاودان کانت

9 ی مترجم ‌ دیباچه دین در درون مرزهای =[ 7 ی عقل تنها ‌ مذهب در محدوده و 6 عقل محض پذیر شد. ‌ عقل محض] بر اثر شکاکیّت و رواداری مذهبی فردریک امکان ظرف دو سال پس از مرگ فردریک، دولت پروسکانت را وادار به سکوت سوی صلح جاودان ‌ به دانستکه با نوشتن ‌ خوبی می ‌ بنابراینکانت به 8 کرد.» زند، و باید جوانب احتیاط را تا جای ممکن ‌ آمیز دست می ‌ بهکاری مخاطره لحاظ دارد. حاصلکار او اثری استکه در عین سادگی، بسیار پیچیده است رود.کانتهنر بلاغیخود ‌ شمار می ‌ های مختلف، متنی آیرونیکبه ‌ و از جنبه ترین زبان بیانکند و راه را بر آزار و ‌ را بهکار گرفت تا مقاصد خود را با نرم را آیرونیک صلحجاودانآسیباحتمالیوواکنشدولتببندد.کانتخود نیز ی او بودکه ‌ گرفت؛ اما این از رندیفیلسوفانه ‌ ظاهر، جدی نمی ‌ دانستو، به ‌ می وسیله از ‌ های حساسیت ممیّزان و صاحبان قدرت را بدین ‌ خواست شاخ ‌ می یزبان آیرونیکاینجستار ‌ کار بیندازد. یاسپرس، درهمین اثر پیشرو، درباره های ‌ گرفت، نه در اندیشه ‌ گوید: «زبان آیرونیککهکانت آن را جدی می ‌ می زمانی این ‌ رود و نه در تحقیقاتعلمی او؛ بل ‌ یمحضاو بهکار می ‌ نظرورزانه گیردکه پای واقعیت تاریخی و انسانی در میان است.» ‌ زبان را بهکار می یکی از 9 ی اُتفرید هوفه، ‌ گفته ‌ به سوی صلح جاودان: طرحی فلسفی ‌ به این جستار، اثر 10 کانت است. »ِ‌ ‌ معنای دقیقکلمه، «سیاسی ‌ ی به ‌ دو نوشته 6 Kritik der reinen Vernunft (1781 & 1787). 7 Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793). ،۱۰ ، تهــران: ســازمان آمــوزش انقــ ب اســ می، جتاریــخ تمــدن دورانــت، و. و دورانــت، آ. 8 .۷۲۵ ، ص ۱۳۸۲ ترین شــارحان و ویراســتاران ‌ - )، فیلســوف آلمانــی و یکــی از برجســته ۱۹۴۳( Ottfried Höffe 9 آثـار کانـت. ســخنرانی اُتفریــد هوفــه در همایــش «ســیصد ســال ایمانوئــلکانــت» بــا عنــوان «کانــت و 10

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2