درآمدی بر صلح جاودان کانت

12 ی مترجم ‌ دیباچه کند. سطح زمین ‌ در این میان، «شکلکروی زمین» نقش مهمی بازی می طور نامحدودی ‌ توانند به ‌ ها نمی ‌ محدود است. چون زمینکروی است، انسان شود. ‌ از یکدیگر فاصله بگیرند، ودر نتیجه، زیستنکنارو نزدیکهم ناگزیر می بردن از ‌ کردنغریبه از بهره ‌ ما باید زندگیمشترکبا دیگران را بیاموزیم. محروم یکسرزمین و امکانات آن ناعادلانه است. نه مالکیت مشترکزمین،که حق وطنی است. ‌ انسانیت، مبنایتوجیه فلسفیحقجهان یداخل ‌ یجداگانه است. در گستره ‌ هایموازیدرسه لایه ‌ ابداعکانتحق کشور باید جمهوری برقرار باشد و قانون مدنی را اعمالکند. در قلمرو روابط ی ‌ گر است؛ و در زمینه ‌ الملل حاکم و تنظیم ‌ ها، حقوق بین ‌ قانونی میان دولت های ‌ وطنیکه مربوطبه مناسباتمیان اشخاصمدنیبا دولت ‌ ِ جهان ‌ سوم،حق ِ جهانی است ‌ یمدنی ‌ دهی نهادهایسیاسیدرجامعه ‌ دیگر وهمچنینسازمان نوازی همگانی» «جنایت علیه ‌ باید حکم براند. مفاهیمی مانند «حق مهمان داشتن» میراثکانتهستند. ‌ ِ حق ‌ بشریت» و «حق ِ کانت، در ‌ وطنی ‌ نویسد که جهان ‌ ِ کانت، می ‌ نویس ‌ نامه ‌ ِد کوئن، زندگی ‌ مانفِر و 13 دادن به دینی مدنی، شبیه به آن چیزی بود که جیمز مدیسون ‌ پی شکل گران قانون اساسی آمریکا پدید آورده بودند. ‌ و دیگر تدوین 14 توماسجفرسون کم، در اخلاق، در نهایت، یک ایدئالیسم ‌ «ایدئالیسم استعلاییکانت، دست سیاسی بودکه در آن نیل به خیر اعلی چیزی نبودکه در جهان دیگر رخ دهد، هایسیاسی ‌ رسید. نوشته ‌ ایبودکه بر رویهمینزمینبه انجاممی ‌ بلکه وظیفه گـران قانـون ‌ ی مقـالات فدرالیسـت و از تدوین ‌ )، نویسـنده ۱۸۳۶-۱۷۵۱( James Madison, Jr 13 جمهـور ایـنکشـور. ‌ ی آمریـکا، سیاسـتمدار و چهارمیـن رئیس ‌ اساسـی ایـالات متحـده گــذار آمریــکا، ‌ ) از اندیشــمندان سیاســی و پــدران بنیان ۱۸۲۶-۱۷۴۳( Thomas Jefferson 14 جمهـور ایـنکشـور. ‌ ی آمریـکا و سـومین رئیس ‌ ی اسـتقلال ایـالات متحـده ‌ ی اصلـی اعلامیـه ‌ نویسـنده

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2