درآمدی بر صلح جاودان کانت

13 ی مترجم ‌ دیباچه هایعقلانی یا معقول ‌ دادن این استکه چگونه ایده ‌ کانتکوششی برای نشان واقع، برایخیر ‌ تواندجایگزینعقاید دینیشود، و اینکه چرا، به ‌ وسنجیده می نوع بشر ضروری استکه عقاید دینی از نو تفسیر شوند تا در خور نیازهای 15 بشریت درآیند.» صلحجاودان سوی ‌ به ِ‌ ساختارجستار سوی صلح ‌ به دو بخش، دو تکمله و دو ضمیمه، ساختار جستار های مقدماتی» ‌ دهند. بخش نخست به بیان «مادّه ‌ را شکل می جاودان ) صلح DefinitivArtikel های نهایی» ( ‌ )، و بخشدوم به «مادّه PräliminarArtikel( ی سرّی» ‌ ی دوم یک «مادّه ‌ پردازد.کانت در تکمله ‌ ها می ‌ جاودان میان دولت رسد مقدماتی، ‌ افزاید. به نظر می ‌ های پیشین می ‌ ) نیز به مادّه GeheimerArtikel( ِ‌ نویسی در آلمان ‌ نهایی و سرّی، سه اصطلاح مربوط به الگویحقوقی معاهده طور مشخص، ‌ به 16 عمد از آن پیرویکرده است. ‌ اند و کانت به ‌ آن زمان بوده 15 Kant: A Biography, p. 385. شــد، ‌ الملــل نوشــته می ‌ هــای بین ‌ هایــیکــه در قــرن هفدهــم و هجدهــم تحــت قانون ‌ در پیمان 16 شـد، و سـپس پیمـان صلـح قطعـی. اول دو طـرف توافـق ‌ در آغـاز پیمـان صلـح مقدماتـی امضـا می کردنـد.کانـت، ‌ کردنـد کـه جنـگ را پایـان دهنـد، سـپس در پیمـان دوم صلـح قطعـی را برقـرار می ‌ می نویسـد کـه مـوادّ مقدماتـی آن از پیمـان صلـح مقدماتـی، و مـوادّ قطعـی آن ‌ بـر ایـن الگـو، پیمانـی می همـراه ضمیمـه و تکملـه از پیمـان صلـح قطعـیگرفتـه شـده اسـت. کانـت بـا تلفیـق دو پیمـان، در ‌ به هـا ‌ گنجانـد، در حالـیکـه تکمله ‌ مـوادّ مقدماتـی، مـوادّ سـلبی و در مـوادّ قطعـی مـوادّ ایجابـی را می ِ سـبک، ایـن ابتـکاری ‌ هـا بـا خطـرات صلـح و حفـظ آن سـروکار دارنـد. از نظـر زیباشناسـی ‌ و ضمیمه ی صل ـح در قال ـب ی ـک پیمـان صل ـح، ایجـاد تشـابه ‌ گفتن درب ـاره ‌ رود. «سـخن ‌ شـمار م ـی ‌ بدی ـع ب ـه بخشـد.» آنچـه پیمـان صلـح جـاودان را از ‌ میـان فُـرم و محتواسـت و ایـن نوشـته را پرتـوی از هنـر می بخشـد، آن ‌ وبویـی هنـری بـدان می ‌ کنـد، و رنگ ‌ هـا ماننـد پیمـان بـازل متمایـز می ‌ دیگـر پیمـان صلح طـور ‌ ی صلـح به ‌ ی صلحـی خـاص نیسـت، بلکـه دربـاره ‌ هـای دیگـر دربـاره ‌ اسـتکـه برخـ ف پیمان هـای ‌ ی موقعیت ‌ مطل ـق و ب ـرای همیشـه اسـت. ی ـک پیم ـان صل ـح اسـتعلایی اسـت، یعن ـی از هم ـه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2