درآمدی بر صلح جاودان کانت

16 ی مترجم ‌ دیباچه جستارتفسیرییاسپرس ِ‌ )، بازنمود، تأویل و شرح 1969-1883( ِ پیش رو، از کارل یاسپرس ‌ جستار 18 اثر ایمانوئلکانت است. سویصلحجاودان: طرحی فلسفی ‌ به ای ‌ یفیلسوفانبهکانتاهمیتویژه ‌ یاسپرس،فیلسوفآلمانی، ازمیانهمه هایخود،چه بسا از کانتبیشاز دیگران تأثیر ‌ داد. یاسپرس، در فلسفیدن ‌ می تنها به آرایسیاسیکانتتوجه خاصداشت(مثلاً ‌ پذیرفته باشد. یاسپرسنه ی ‌ هایکانت درباره ‌ را به دیدگاه فیلسوفان بزرگ چهارم فصل «کانت» در ‌ یک ی ‌ ِ ــ در آن زمان ــ بدیعی از رابطه ‌ تاریخوسیاستاختصاصداد)، بلکه تفسیر ی ‌ یکانت به دست داد. از دید یاسپرس «فلسفه ‌ فلسفه و سیاست در اندیشه ی ‌ خواهد اندیشه، عنصری ازسیاستباشد. اندیشه ‌ اوسیاسی استزیرا او می ی ‌ سیاسی او فلسفی است زیرا مقیّد به عقل آزاد است و در نتیجه به تجربه یافتن... نقش فلسفه در حیات سیاسی، در دریافتکانت از ‌ استعلا دست ِ فلسفه، ‌ دیدن ‌ یسیاسیوسیاسی ‌ دیدن اندیشه ‌ فلسفی 19 فلسفه منطویاست». یکانت است. ‌ اصل راهنمای یاسپرسدر فهم فلسفه ی تاریـخ ‌ ای از گفتارهـا و جسـتارهای یاسـپرس دربـاره ‌ ایـن جسـتار بـه زبـان آلمانـی در مجموعـه 18 : بـه چـاپ رسـیده اسـت ۱۹۶۸ و فلسـفه، بـه ویراسـتاری هانـس زانـر در سـال Jaspers, K. (1968) ‘Kant’s Zum ewigen Frieden’ in Aneignung und Polemik. Gesammelte Reden und Aufsätze zur Geschichte der Philosophie. قلــم ای. بــی. اشــتون اســتکــه در ‌ ی پیــش رو از روی برگــردان انگلیســی ایــن جســتار به ‌ ترجمــه منتشــر شــده اســت: فلســفه و جهــان مقالاتــی بــا عنــوان ‌ مجموعــه Jaspers, K. (1963) ‘Kant’s ‘Perpetual Peace’’ in Philosophy and the World: Selected Essays. Washington D.C.: Regency Gateway. 19 ‘Kant’s Zum ewigen Frieden’, p. 121.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2