درآمدی بر صلح جاودان کانت

15 ی مترجم ‌ دیباچه بخش) ‌ مواد قطعی(قطعیت ی قطعی اولصلحجاودان: ‌ مادّه هرکشوریبایدجمهوریباشد.]یاسامانمدنی[ نظامحکومتیشهروندان ی قطعی دومصلحجاودان: ‌ مادّه های آزاد بنا شود. ‌ یفدرالیسم دولت ‌ الملل باید بر پایه ‌ حقوق بین ی قطعیسومصلحجاودان: ‌ مادّه نوازیهمگانی باشد. ‌ حقشهروندیجهان باید محدود بهشرایطمهمان تکمله: در بابتضمینصلحجاودان یسری برایصلحجاویدان ‌ در بابمادّه ضمیمه: ی ناسازگاری میان اخلاق و سیاست، با نظر بهصلحجاودان ‌ درباره یوحدتسیاستبا اخلاقبرحسبمفهوماستعلاییقانونعمومی ‌ درباره رود ‌ یمیاناخلاقوسیاستمی ‌ یرابطه ‌ کانتدر«ضمیمه» بهسراغمسئله کردن] پیوند برقرار ‌ و اینکهچگونه با «مفهوم استعلاییحقعمومیت[یا علنی )، شرط ضروری سیاست اخلاقی Publicity /Öffentlichkeit کند. عمومیت ( ‌ می سویصلحجاویدان محال است. ‌ است. بدونعمومیت، پیشرفتبه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2